0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby
Seznam uplatnitelných výhod:
Navýšení 50+ 25%

Aktuální obsazenost 11


Minimální počet studentů
8
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


budova Bezručovo nám. 14
učebna C 207

Další informace

Nákup kurzu od16.08.2023
Nákup kurzu do31.10.2023
Výuka od25.09.2023
Výuka do13.05.2024
Splatnost do25.09.2023

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je prohloubit znalosti francouzského jazyka se zaměřením především na komunikativní dovednosti a konverzaci. Dále se věnovat rovněž správné výslovnosti, poslechu a procvičování gramatických jevů.

Časový harmonogram

PONDĚLÍ 15.35 – 17.10 hod.

Zahájení zimního semestru: 25. 09. 2023

Zahájení letního semestru: 22. 01. 2024

1× týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.800,- Kč / akademický rok / důchodový věk

2.250,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna C 306 (změna vyhrazena), budova Bezručovo náměstí 14, Opava

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Výslovnost, rozhovor, čtení, poslech, cvičení, komunikace, reálie, literatura, procvičování, jazykové dovednosti.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce si prohloubit své znalosti francouzského jazyka a reálií a naučit se správně ve francouzštině komunikovat.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 16. 08. 2023 elektronicky prostřednictvím portálu CŽV.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 2.030,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 2.530,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimálně 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci letního semestru.

Obsah kurzu

Kurz navazuje na učivo probrané v předcházejících ročnících. Ve výuce jsou nadále průběžně procvičovány všechny čtyři základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, mluvení a poslech), důraz je ovšem kladen stále více na komunikativní dovednosti a konverzaci. Prohlubují se tedy znalosti francouzského jazyka se zaměřením na správnou výslovnost, na procvičování již probraných gramatických struktur, ale i nácvik gramatických jevů nových.

Frekventanti se rovněž seznamují s reáliemi francouzsky mluvících zemí, jejich literaturou a významnými osobnostmi. Osvojují si a zdokonalují základní řečové návyky ve francouzštině, aby mohli vhodně reagovat na každodenní situace v rámci společenské konverzace, klást otázky a odpovídat na ně, orientovat se v cizojazyčném textu nebo si připravit samostatné prezentace na aktuální osvojené téma.

Velmi oblíbenými se staly pravidelné prezentace z navštívených zemí, o zajímavých osobnostech, kulturních i společenských událostech či o osobních zážitcích. Dále budou probírána a rozšiřována konverzační témata dle probíraných lekcí v učebnici, např. telefonování, média, recepty, vaření, vybavení kuchyně, tradiční francouzská kuchyně, popis předmětu, tvary, materiály, dopravní prostředky, cestování.

Nad rámec výuky bude organizována nejméně jedna společná akce.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen orientovat se ve francouzském textu na své úrovni a přiměřeně ve francouzštině komunikovat.

Literatura

Jarmila Beková, Marion Bérard, Alexandra Kozlová, Radim Žatka: Allez hop! Francouzština pro každého, 1. díl Edika, Brno, 2014 (změna vyhrazena)

Sylabus