0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby
Seznam uplatnitelných výhod:
Navýšení 50+ 25%

Aktuální obsazenost 4


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


bude upřesněno
bude upřesněno

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2022
Nákup kurzu do30.11.2022
Výuka od05.10.2022
Výuka do22.06.2023
Splatnost do21.09.2022

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je přiblížit posluchačům základy německého jazyka se zaměřením na správnou výslovnost.

Časový harmonogram

Den a hodina budou upřesněny

Zahájení zimního semestru: 05. 10. 2022
Zahájení letního semestru: 04. 01. 2023
1× týdně 2 hodiny

Délka trvání kurzu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.500,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.875,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna Slezské univerzity v Opavě

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Sprechen, hören, lesen, schreiben, singen

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce se naučit v německém jazyce reagovat na běžné situace všedního dne.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 08. 2022 elektronicky prostřednictvím portálu CŽV.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.500,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.875,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimálně 60% účast.

Vypracování samostatného testu či práce na konci letního semestru.

Obsah kurzu

Cílem kurzu je přiblížit posluchačům základy německého jazyka se zaměřením na konverzaci, správnou výslovnost a poslech. Důraz je kladen na osvojení základních gramatických struktur, na jejich prohlubování a upevňování. Průběžně jsou procvičovány všechny 4 základní jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní), největší důraz je kladen na komunikativní dovednosti. Frekventanti si postupně rozšiřují základní řečové návyky tak, aby dokázali vést kratší rozhovory v rámci běžné konverzace, probíraná témata zahrnují běžné situace všedního dne a vycházejí z konkrétních potřeb účastníků kurzu.

Obsahová náplň:

Během letního a zimního semestru se budou mj. probírat tato témata: Meine Familie, Menschen und Reisen, Wohnen, Hobbys, Berufe, meine Freunde. Gramatika – člen určitý, člen neurčitý, časování slabých sloves, číslovky, přivlastňovací zájmena, skloňování osobních zájmen, časování pomocných sloves, modální slovesa, množná čísla podstatých jmen, skloňování podstatých jmen.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen: pozdravit a rozloučit se, počítat, znát dny v týdnu, pojmenovat barvy, představit sebe i jiné osoby, zeptat se na jméno, bydliště, telefonní číslo, koníčky, odpovídat na jednoduché otázky, vyplnit jednoduchý formulář, napsat základní informace o sobě, představit členy své rodiny, vyprávět krátký příběh podle obrázků, vyjádřit, co má rád a rád dělá.

Literatura


Sylabus