0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby
Seznam uplatnitelných výhod:
Navýšení 50+ 25%

Aktuální obsazenost 29


Minimální počet studentů
20
Maximální počet studentů
50

Místo konáníOpava


Na Rybníčku 626/1
aula

Další informace

Nákup kurzu od16.12.2021
Nákup kurzu do22.02.2022
Výuka od15.02.2022
Výuka do03.05.2022
Splatnost do22.02.2022

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Informace

Od října 2021 Slezská univerzita v Opavě pokračuje v rámcově uceleném dvouletém programu, který se po následující 2 semestry bude věnovat tématu zdraví a prevenci. Po absolvování všech čtyř semestrů získáte Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Časový harmonogram

ÚTERÝ 15.30–17.00 hod.

Zahájení letního semestru 2021/2022 - 15. 02. 2022

Duševní hygiena
PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D., Mgr. Lenka Kubincová

(12 týdnů, 2 hodiny týdně) 

 

Proběhlé semestry:

Zimní semestr 2021/2022 

Dynamika lidské sexuality, Mezigenerační komunikační bariéry

Doc. Yvetta Vrublová, Ph.D.
(12 týdnů, 2 hodiny týdně) 

Zimní semestr 2019/2020

Prevence kardiovaskulárních onemocnění
PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.

(12 týdnů, 2 hodiny týdně)

Letní semestr 2019/2020
Základy první pomoci
Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D.

(12 týdnů, 2 hodiny týdně)

 

 


 


 

Výše poplatku

650,- Kč / semestr / důchodový věk

813,- Kč / semestr / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Aula
Budova Na Rybníčku 626/1, Opava 
(vybavena PC, dataprojektorem a jinou technikou)

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 16. 12. 2021 elektronicky prostřednictvím portálu CŽV.

Zaplacení poplatku za celý semestr v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 650,- Kč / semestr

Věk 50+: 813,- Kč / semestr

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast na přednáškách v každém semestru.

Absolvování závěrečného testu na konci každého semestru.

Po splnění všech podmínek v každém semestru získáte Potvrzení o absolvování kurzu.
Po splnění podmínek všech čtyř semestrů získáte Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Osvědčení se bude slavnostně předávat jednou ročně v předem stanoveném červnovém termínu.

Dynamika lidské sexuality

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

„Orientovat se v oblasti lidské sexuality a v problematice mezigeneračních komunikačních bariér."

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce prohloubit své znalosti v oblasti lidské sexuality a mezigeneračním problémům komunikace.

Obsah kurzu

 1. Historie sexuality.
 2. Vývoj lidské sexuality z pohledu ontogeneze.
 3. Vývoj sexuologie jako vědního oboru
 4. Charakteristika ženské a mužské sexuality – jejich odlišností a dysfunkcí.
 5. Homosexualita. Transsexualita, Poruchy pohlavní identity.
 6. Sexuální deviace.
 7. Budoucnost sexuality. Pohled současné společnosti na tuto problematiku
 8. Komunikace a její efektivní zásady.
 9. Mezigenerační problémy.
 10. Asertivita, empatie, agresivita.
 11. Jak využít asertivitu v praxi.
 12. Psychohygiena.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen orientovat se v problematice vývoje lidské sexuality, jejich rozdílů mezi ženami a muži, sexuálními dysfunkcemi a deviacemi. Dále se seznámí se základními determinanty efektivní komunikace a rozdíly mezi jednotlivými generacemi.

Klíčová slova

Sexualita, sexuální dysfunkce, sexuální deviace, komunikace, mezigenerační rozdíly, asertivita.

Literatura

 • PASTOR, Zlatko. Erektilní dysfunkce - etiologie, diagnostika a možnosti terapie. Postgraduální medicína [online]. 2011, 13(1), (Urologie), s. 20-25. ISSN 1212-4184. [cit. 2014-11-12].
 • PASTOR, Zlatko. Mužské sexuální dysfunkce jako párový problém. Kardiologická revue - Interní medicína. 2014, 16(4), 302–305. ISSN 1803-6597.
 • WEISS, Petr et al. Sexuologie. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2492-8.
 • VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2012. v. Vyd. 2. ISBN 9788073673871.
 • VYBÍRAL, Z. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha: Portál, 2008. ISBN 9788073674298.

Duševní hygiena

PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D., Mgr. Lenka Kubincová

„Je důležité věnovat péči vlastním potřebám. Duševní onemocnění kolem nás."

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce prohloubit své znalosti v oblasti psychiatrické péče a duševního zdraví.

Obsah kurzu

 1. Umíme pečovat o své vlastní potřeby?
 2. Psychohygiena, prevence stresu
 3. Cíl a smysl života
 4. Úvod do psychiatrie
 5. Závažná duševní onemocnění
 6. Člověk s duševní nemocí
 7. Závislost na alkoholu
 8. Závislost na nealkoholových drogách
 9. Deprese a demence
 10. Metoda CARe v psychiatrii
 11. Služby a pomoc pro duševně nemocné
 12. Psychiatrická péče v Opavě

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen orientovat se v základní problematice psychických onemocnění a jejich prevenci.

Klíčová slova

Duševní hygiena, prevence stresu, návykové látky, deprese, demence.

Literatura

 • HOLLANDER, D., WILKEN, J. P., Podpora zotavení a začlenění. Úvod do metodiky CARe. 1. vydání Praha: Astron studio CZ,a.s., 2016. 191 s. ISBN 978-80-260-9945-1
 • JIRÁK, R., HOLMEROVÁ, I., BORZOVÁ. C., Demence a jiné poruchy paměti: komunikace a každodenní péče. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 164 s.. ISBN 978-80-247-2454-6.
 • KUZNÍKOVÁ, I a kol. Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2011, 212 s. ISBN 978-80-247-3676-1
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0179-0. 
 • KUPKA, M. Psychosociální aspekty paliativní péče. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-4650-0.
 • MAHROVÁ, G., VENGLÁŘOVÁ, M. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. 1. vydání, Praha, Grada Publishing, 2008, 168 s. ISBN 978-80-247-2138-5
 • MARKOVÁ,E., VENGLÁŘOVÁ, M., BABIAKOVÁ, M., Psychiatrická ošetřovatelská péče. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. 352 s. ISBN 80-247-1151-6.
 • Strategie reformy psychiatrické péče dostupné z http://www.reformapsychiatrie.cz/
 • Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025 dostupná z https://www.mpsv.cz/cs/29623
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

PhDr. Jana Haluzíková

„Vysvětlit primární, sekundární, terciární prevenci. Orientovat se v primární, sekundární a terciární prevenci. Poskytnout první pomoc u akutního infarktu myokardu."

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce prohloubit své znalosti o prevenci a vzniku vývoji kardiovaskulárních onemocnění.

Obsah

1) Člověk ve zdraví, nemoci a tísni. Vývoj péče ve zdravotnictví
2) Determinanty zdraví
3) Úvod do problematiky kardiovaskulárního systému
4) Úloha ošetřovatelství při prevenci Ischemické choroby srdeční
5) Přednemocniční a nemocniční péče u Akutního infarktu myokardu
6) Současné trendy v kardiologii
7) Prevence trombembolických komplikací
8) Ošetřovatelská péče o nemocné s hypertenzí
9) Současné trendy v kardiochirurgii
10) Kardiovaskulární onemocnění u žen po menopauze
11) Biobehaviorální teorie nemoci
12) Kvalita života u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen orientovat se v základní problematice kardiovaskulárních onemocnění.

Klíčová slova

Determinanty zdraví, kardiovaskulární prevence, kvalita života.

Literatura

1) BULAVA, A. Kardiologie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada. 2017. ISBN 978-80-271-0468-0.

2) Kolektiv autorů: Kardiologie pro sestry. Praha: Grada. 2017. ISBN 978-80- 247-4083-6.

3) ŠTEJFA, M. Kardiologie. Praha: Grada. 2017. ISBN 978-80-247-1385-4.

Základy první pomoci

Mgr. Pavlína Rabasová

„Orientovat se v základech poskytování první pomoci. Poskytnout první pomoc při zranění. Poskytnout první pomoc při ohrožení života dětí a dospělých."

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a všem, kteří se zajímají o základy první pomoci.

Obsah

1) Význam a zajištění první pomoci, stanovení priorit, obecné zásady a jednotný postup první pomoci, Integrovaný záchranný systém
2) Obvazová technika
3) Polohování a transport raněných
4) Základní kardiopulmonální resuscitace
5) První pomoc při bezvědomí. 6. První pomoc při křečových stavech
7) První pomoc při krvácení
8) Šok, šokové stavy a protišoková opatření
9) První pomoc při intoxikacích
10) Závažné akutní stavy u seniorů (DM, AIM, CMP)
11) První pomoc při poškození teplem, chladem, elektrickým proudem, chemickými látkami
12) První pomoc při úrazech v silniční dopravě

Co se naučíme

Odborné znalosti: Posluchač umí popsat příčiny a příznaky vybraných úrazových i neúrazových zdraví poškozujících stavů a umí vysvětlit zásady základní první pomoci. Umí definovat doporučené postupy pro KPR a popsat význam integrovaného záchranného systému.
Odborné dovednosti: Posluchač je schopen u vybraných úrazových i neúrazových zdraví poškozujících stavů efektivně poskytnout základní první pomoc a KPR.
Obecná způsobilost: Posluchač se po absolvování předmětu bude orientovat v problematice poskytování základní první pomoci a KPR.

Klíčová slova

První pomoc, akutní stavy, resuscitace, medicína katastrof, neodkladná péče.

Literatura

1) European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation. 2015
2) KELNAROVÁ, J. První pomoc I: pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2012. 100 s. ISBN 978-80-247-4199-4.
3) KELNAROVÁ, J. První pomoc II: pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2013. 180 s. ISBN 978-80-247-4200-7.
4) KLEMENTA, B., KLEMENTOVÁ, O., MARCIÁN, P. Resuscitace. 2., rozš. vyd. Olomouc: Epava, 2014, 280 s. ISBN 978-80-86297-47-7.
5) REMEŠ, R., TRNOVSKÁ, S. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2013. 240 s. ISBN 978-80-247-4530-5.