0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby
Seznam uplatnitelných výhod:
Navýšení 50+ 25%

Aktuální obsazenost 8


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


Budova Slezské univerzity
Bude upřesněno

Další informace

Nákup kurzu od16.08.2021
Nákup kurzu do30.09.2021
Výuka od13.09.2021
Výuka do30.05.2022
Splatnost do30.09.2021

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena

Cíle kurzu

Cílem kurzu je prohloubit znalosti francouzského jazyka se zaměřením především na komunikativní dovednosti a konverzaci. Dále se věnovat rovněž správné výslovnosti, poslechu a procvičování gramatických jevů.

Časový harmonogram

PONDĚLÍ 15.15–16.45

Zahájení zimního semestru: 13. 9. 2021

Zahájení letního semestru: 10. 1. 2022

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.500,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.875,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna Slezské univerzity v Opavě

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Výslovnost, rozhovor, čtení, poslech, cvičení, komunikace, reálie, literatura, procvičování, jazykové dovednosti.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce si prohloubit své znalosti francouzského jazyka a reálií a naučit se správně ve francouzštině komunikovat.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 16. 8. 2021 do 13. 9. 2021 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.500,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.875,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci letního semestru.

Obsah kurzu

Kurz navazuje na učivo probrané v předcházejících ročnících. Ve výuce jsou nadále průběžně procvičovány všechny čtyři základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, mluvení a poslech), důraz je ovšem kladen stále více na komunikativní dovednosti a konverzaci. Prohlubují se tedy znalosti francouzského jazyka se zaměřením na správnou výslovnost, na procvičování již probraných gramatických struktur, ale i nácvik gramatických jevů nových. Frekventanti se rovněž seznamují s reáliemi francouzsky mluvících zemí, jejich literaturou a významnými osobnostmi. Osvojují si a zdokonalují základní řečové návyky ve francouzštině, aby mohli vhodně reagovat na každodenní situace v rámci společenské konverzace, klást otázky a odpovídat na ně, orientovat se v cizojazyčném textu nebo si připravit samostatné prezentace na aktuální osvojené téma. Velmi oblíbenými se staly pravidelné prezentace z navštívených zemí, o zajímavých osobnostech, kulturních i společenských událostech či o osobních zážitcích. Dále budou probírána a rozšiřována konverzační témata dle probíraných lekcí v učebnici, např. telefonování, média, recepty, vaření, vybavení kuchyně, tradiční francouzská kuchyně, popis předmětu, tvary, materiály, dopravní prostředky, cestování. Nad rámec výuky bude organizována nejméně jedna společná akce

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen orientovat se ve francouzském textu na své úrovni a přiměřeně ve francouzštině komunikovat.

Literatura

Jarmila Beková, Marion Bérard, Alexandra Kozlová, Radim Žatka: Allez hop! Francouzština pro každého, 1. díl Edika, Brno, 2014.