0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 2


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


Budova Slezské univerzity
Bude upřesněno

Další informace

Nákup kurzu od17.09.2020
Nákup kurzu do01.09.2020
Výuka od09.09.2020
Výuka do30.05.2021
Splatnost do01.09.2020

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena

Tříletý program Němčina

Přihlašujete se na 3 roky, platíte vždy na 1 rok.

 

Německý jazyk pro začátečníky - 2020/2021

Německý jazyk pro mírně pokročilé - 2021/2022

Německý jazyk pro pokročilé - 2022/2023

Cíle kurzu

Cílem kurzu je přiblížit posluchačům základy německého jazyka se zaměřením na správnou výslovnost.

 Lektor kurzu: Mgr. Alena Němcová

Časový harmonogram

Středa 12.05–13.35

Délka trvání programu: 90 týdnů

Německý jazyk pro začátečníky
Zahájení zimního semestru: 9. 9. 2020
Zahájení letního semestru: 5. 1. 2021
1 x týdně 2 hodiny

Délka trvání kurzu: 30 týdnů

Německý jazyk pro mírně pokročilé
Zahájení zimního semestru: 8. 9. 2021
Zahájení letního semestru: 11. 1. 2022
1 x týdně 2 hodiny
Délka trvání kurzu: 30 týdnů

Německý jazyk pro pokročilé
Zahájení zimního semestru: 7. 9. 2022
Zahájení letního semestru: 10. 1. 2023
1 x týdně 2 hodiny
Délka trvání kurzu: 30 týdnů

 

 

Výše poplatku

1.500,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.875,- Kč / akademický rok / věk 50+

Přihlašujete se na 3 roky, platíte vždy na 1 rok

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna Slezské univerzity v Opavě

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Sprechen, hören, lesen, schreiben, singen

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce se naučit v německém jazyce reagovat na běžné situace všedního dne.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 17. 8. 2020 do 1. 9. 2020 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.500,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.875,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Absolvování všech kurzů s minimální účastí 60%.

Vypracování samostatného testu na konci každého akademického roku.

Obsah kurzu

Cílem kurzu je přiblížit posluchačům základy německého jazyka se zaměřením na konverzaci, správnou výslovnost a poslech. Důraz je kladen na osvojení základních gramatických struktur, na jejich prohlubování a upevňování. Průběžně jsou procvičovány všechny 4 základní jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní), největší důraz je kladen na komunikativní dovednosti. Frekventanti si postupně rozšiřují základní řečové návyky tak, aby dokázali vést kratší rozhovory v rámci běžné konverzace, probíraná témata zahrnují běžné situace všedního dne a vycházejí z konkrétních potřeb účastníků kurzu.

Obsahová náplň:

Během letního a zimního semestru budeme probírat tato témata: Meine Familie, Menschen und Reisen, Wohnen, Hobbys, Berufe, meine Freunde. Gramatika – člen určitý, člen neurčitý, časování slabých sloves, číslovky, přivlastňovací zájmena, skloňování osobních zájmen, časování pomocných sloves, modální slovesa, množná čísla podstatých jmen, skloňování podstatých jmen.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen: pozdravit a rozloučit se, počítat, znát dny v týdnu, pojmenovat barvy, představit sebe i jiné osoby, zeptat se na jméno, bydliště, telefonní číslo, koníčky, odpovídat na jednoduché otázky, vyplnit jednoduchý formulář, napsat základní informace o sobě, představit členy své rodiny, vyprávět krátký příběh podle obrázků, vyjádřit, co má rád a rád dělá.

Literatura

1. Deutsch mit Max A1 (Fraus, 2005)

2. Sprechen Sie Deutsch (Polyglot 2000)

3. Arbeitsblätter

Sylabus