0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 34


Minimální počet studentů
60
Maximální počet studentů
130

Místo konáníOpava


Na Rybníčku 626/1
Aula

Další informace

Nákup kurzu od17.08.2020
Nákup kurzu do08.09.2020
Výuka od22.09.2020
Výuka do15.12.2020
Splatnost do18.09.2020

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Informace

Od září 2020 Slezská univerzita v Opavě pokračuje v rámcově uceleném dvouletém programu, který se po následující 2 semestry bude věnovat tématu zdraví a prevenci. Po absolvování všech čtyř semestrů získáte Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Časový harmonogram

ÚTERÝ 15.30–17.00

Zahájení zimního semestru 2020/2021 - 22. 9. 2020

Dynamika lidské sexuality
Mezigenerační komunikační bariéry
Doc. Yvetta Vrublová, PhD.

(12 týdnů, 2 hodiny týdně) 

Zahájení letního semestru - 16. 2. 2021
Duševní hygiena
PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D., Mgr. Lenka Kubincová

(12 týdnů, 2 hodiny týdně) 

 

Proběhlé semestry:

Zimní semestr 2019/2020
Prevence kardiovaskulárních onemocnění
PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.

(12 týdnů, 2 hodiny týdně)

Letní semestr 2019/2020
Základy první pomoci
Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D.

(12 týdnů, 2 hodiny týdně)

 

 


 


 

Výše poplatku

1.300,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.625,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Aula
Budova Na Rybníčku 626/1, Opava 
(vybavena PC, dataprojektorem a jinou technikou)

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 17. 8. 2020 do 1. 9. 2020 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.300,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.625,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast na přednáškách v každém semestru.

Absolvování závěrečného testu na konci každého semestru.

Po splnění všech podmínek v každém semestru získáte Potvrzení o absolvování kurzu.
Po splnění podmínek všech čtyř semestrů získáte Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Osvědčení se bude slavnostně předávat jednou ročně v předem stanoveném červnovém termínu.

Dynamika lidské sexuality

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

„Orientovat se v oblasti lidské sexuality a v problematice mezigeneračních komunikačních bariér."

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce prohloubit své znalosti v oblasti lidské sexuality a mezigeneračním problémům komunikace.

Obsah kurzu

 1. Historie sexuality.
 2. Vývoj lidské sexuality z pohledu ontogeneze.
 3. Vývoj sexuologie jako vědního oboru
 4. Charakteristika ženské a mužské sexuality – jejich odlišností a dysfunkcí.
 5. Homosexualita. Transsexualita, Poruchy pohlavní identity.
 6. Sexuální deviace.
 7. Budoucnost sexuality. Pohled současné společnosti na tuto problematiku
 8. Komunikace a její efektivní zásady.
 9. Mezigenerační problémy.
 10. Asertivita, empatie, agresivita.
 11. Jak využít asertivitu v praxi.
 12. Psychohygiena.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen orientovat se v problematice vývoje lidské sexuality, jejich rozdílů mezi ženami a muži, sexuálními dysfunkcemi a deviacemi. Dále se seznámí se základními determinanty efektivní komunikace a rozdíly mezi jednotlivými generacemi.

Klíčová slova

Sexualita, sexuální dysfunkce, sexuální deviace, komunikace, mezigenerační rozdíly, asertivita.

Literatura

 • PASTOR, Zlatko. Erektilní dysfunkce - etiologie, diagnostika a možnosti terapie. Postgraduální medicína [online]. 2011, 13(1), (Urologie), s. 20-25. ISSN 1212-4184. [cit. 2014-11-12].
 • PASTOR, Zlatko. Mužské sexuální dysfunkce jako párový problém. Kardiologická revue - Interní medicína. 2014, 16(4), 302–305. ISSN 1803-6597.
 • WEISS, Petr et al. Sexuologie. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2492-8.
 • VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2012. v. Vyd. 2. ISBN 9788073673871.
 • VYBÍRAL, Z. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha: Portál, 2008. ISBN 9788073674298.

Duševní hygiena

PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D., Mgr. Lenka Kubincová

„Orientovat se v základech poskytování první pomoci. Poskytnout první pomoc při zranění. Poskytnout první pomoc při ohrožení života dětí a dospělých."

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce prohloubit své znalosti v oblasti psychiatrické péče a duševního zdraví.

Obsah kurzu

 1. Umíme pečovat o své vlastní potřeby?
 2. Psychohygiena, prevence stresu
 3. Cíl a smysl života
 4. Úvod do psychiatrie
 5. Závažná duševní onemocnění
 6. Člověk s duševní nemocí
 7. Závislost na alkoholu
 8. Závislost na nealkoholových drogách
 9. Deprese a demence
 10. Metoda CARe v psychiatrii
 11. Služby a pomoc pro duševně nemocné
 12. Psychiatrická péče v Opavě

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen orientovat se v základní problematice psychických onemocnění a jejich prevenci.

Klíčová slova

Duševní hygiena, prevence stresu, návykové látky, deprese, demence.

Literatura

 • HOLLANDER, D., WILKEN, J. P., Podpora zotavení a začlenění. Úvod do metodiky CARe. 1. vydání Praha: Astron studio CZ,a.s., 2016. 191 s. ISBN 978-80-260-9945-1
 • JIRÁK, R., HOLMEROVÁ, I., BORZOVÁ. C., Demence a jiné poruchy paměti: komunikace a každodenní péče. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 164 s.. ISBN 978-80-247-2454-6.
 • KUZNÍKOVÁ, I a kol. Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2011, 212 s. ISBN 978-80-247-3676-1
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0179-0. 
 • KUPKA, M. Psychosociální aspekty paliativní péče. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-4650-0.
 • MAHROVÁ, G., VENGLÁŘOVÁ, M. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. 1. vydání, Praha, Grada Publishing, 2008, 168 s. ISBN 978-80-247-2138-5
 • MARKOVÁ,E., VENGLÁŘOVÁ, M., BABIAKOVÁ, M., Psychiatrická ošetřovatelská péče. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. 352 s. ISBN 80-247-1151-6.
 • Strategie reformy psychiatrické péče dostupné z http://www.reformapsychiatrie.cz/
 • Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025 dostupná z https://www.mpsv.cz/cs/29623
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

PhDr. Jana Haluzíková

„Vysvětlit primární, sekundární, terciární prevenci. Orientovat se v primární, sekundární a terciární prevenci. Poskytnout první pomoc u akutního infarktu myokardu."

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce prohloubit své znalosti o prevenci a vzniku vývoji kardiovaskulárních onemocnění.

Obsah

1) Člověk ve zdraví, nemoci a tísni. Vývoj péče ve zdravotnictví
2) Determinanty zdraví
3) Úvod do problematiky kardiovaskulárního systému
4) Úloha ošetřovatelství při prevenci Ischemické choroby srdeční
5) Přednemocniční a nemocniční péče u Akutního infarktu myokardu
6) Současné trendy v kardiologii
7) Prevence trombembolických komplikací
8) Ošetřovatelská péče o nemocné s hypertenzí
9) Současné trendy v kardiochirurgii
10) Kardiovaskulární onemocnění u žen po menopauze
11) Biobehaviorální teorie nemoci
12) Kvalita života u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen orientovat se v základní problematice kardiovaskulárních onemocnění.

Klíčová slova

Determinanty zdraví, kardiovaskulární prevence, kvalita života.

Literatura

1) BULAVA, A. Kardiologie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada. 2017. ISBN 978-80-271-0468-0.

2) Kolektiv autorů: Kardiologie pro sestry. Praha: Grada. 2017. ISBN 978-80- 247-4083-6.

3) ŠTEJFA, M. Kardiologie. Praha: Grada. 2017. ISBN 978-80-247-1385-4.

Základy první pomoci

Mgr. Pavlína Rabasová

„Orientovat se v základech poskytování první pomoci. Poskytnout první pomoc při zranění. Poskytnout první pomoc při ohrožení života dětí a dospělých."

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a všem, kteří se zajímají o základy první pomoci.

Obsah

1) Význam a zajištění první pomoci, stanovení priorit, obecné zásady a jednotný postup první pomoci, Integrovaný záchranný systém
2) Obvazová technika
3) Polohování a transport raněných
4) Základní kardiopulmonální resuscitace
5) První pomoc při bezvědomí. 6. První pomoc při křečových stavech
7) První pomoc při krvácení
8) Šok, šokové stavy a protišoková opatření
9) První pomoc při intoxikacích
10) Závažné akutní stavy u seniorů (DM, AIM, CMP)
11) První pomoc při poškození teplem, chladem, elektrickým proudem, chemickými látkami
12) První pomoc při úrazech v silniční dopravě

Co se naučíme

Odborné znalosti: Posluchač umí popsat příčiny a příznaky vybraných úrazových i neúrazových zdraví poškozujících stavů a umí vysvětlit zásady základní první pomoci. Umí definovat doporučené postupy pro KPR a popsat význam integrovaného záchranného systému.
Odborné dovednosti: Posluchač je schopen u vybraných úrazových i neúrazových zdraví poškozujících stavů efektivně poskytnout základní první pomoc a KPR.
Obecná způsobilost: Posluchač se po absolvování předmětu bude orientovat v problematice poskytování základní první pomoci a KPR.

Klíčová slova

První pomoc, akutní stavy, resuscitace, medicína katastrof, neodkladná péče.

Literatura

1) European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation. 2015
2) KELNAROVÁ, J. První pomoc I: pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2012. 100 s. ISBN 978-80-247-4199-4.
3) KELNAROVÁ, J. První pomoc II: pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2013. 180 s. ISBN 978-80-247-4200-7.
4) KLEMENTA, B., KLEMENTOVÁ, O., MARCIÁN, P. Resuscitace. 2., rozš. vyd. Olomouc: Epava, 2014, 280 s. ISBN 978-80-86297-47-7.
5) REMEŠ, R., TRNOVSKÁ, S. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2013. 240 s. ISBN 978-80-247-4530-5.