0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby
Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
30

Místo konáníOpava


Na Rybníčku 626/1, Opava
Rektorát

Další informace

Nákup kurzu od01.05.2023
Nákup kurzu do02.05.2023
Výuka od23.09.2023
Výuka do14.12.2024
Splatnost do31.07.2023

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je poskytnout cílové skupině znalosti základních pedagogických, didaktických a psychologických principů pedagogické práce, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogických pracovníků.

Číslo akreditace: MŠMT – 21520/2020-4-615 do 11. 8. 2023.

Časový harmonogram

Zahájení kurzu 23. září 2023

Hodinová dotace: 130 vyučovacích hodin celkem ve třech semestrech

 • 120 vyučovacích hodin přímé výuky.
 • 10 hodin průběžné pedagogické praxe ve školách (formou 4 náslechových hodin a 6 hodin přímé výuky)

Termín konání:

 • vždy 1 x za 14 dní 8 vyučovacích hodin v rámci jednoho dne (sobota)
 • pedagogická praxe dle potřeb posluchače a časových možností školského zařízení

Výše poplatku

12.500,- Kč/ celý kurz

Místo konání

Učebna bude upřesněna

Budova Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

(vybavená PC a dataprojektorem)

Klíčová slova

pedagogika, pedagogický pracovník, vzdělávání, didaktika, výchova a výchovný proces, psychologie, sociální učení, sociální interakce, proces učení

Kontakt

Vendula Gronkowiecová

Slezská univerzita v Opavě
Centrum celoživotního vzdělávání
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava
Tel.: 553 684 828
vendula.gronkowiecova@slu.cz

Pro koho je kurz určen

V souladu s § 22, odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., § 3 odstavce 2a vyhlášky č. 317/2005 Sb. a Standardů pro udělování akreditací DVPP je kurz určen pro všechny zájemce, kteří chtějí vykonávat povolání učitele:

 • odborných předmětů středních škol;
 • praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol;
 • uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích;
 • jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.

Podmínky pro přijetí

Absolvent vysokoškolského studia neučitelského zaměření, který působí nebo bude působit jako učitel na středních školách v oblastech: Ekonomické obory, Filologie, Informatika, Zdravotnické obory.

Podání elektronické přihlášky prostřednictvím portálu CŽV.

Zaplacení poplatku v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Podmínky pro absolvování

Jednotlivé předměty budou ukončeny zápočtem, případně zkouškou.

Splnění 70% docházky v jednotlivých předmětech.

Úspěšné vykonání odborné praxe, doloženo Deníkem a Hodnocením pedagogické praxe s podpisem pracovníka zařízení výkonu praxe.

Vytvoření písemné závěrečné práce.

Studium bude ukončeno komisionální závěrečnou zkouškou, složenou z:

 • obhajoby písemné závěrečné práce;
 • ústní zkoušky z pedagogiky, psychologie a didaktiky odborných předmětů.
Po splnění veškerých podmínek získáte Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání.

Obsah kurzu

1. vzdělávací modul v rozsahu 60 hodin s tématy:

 • Obecná pedagogika - 20 hodin;
 • Základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů - 15 hodin;
 • Teorie výchovy - 13 hodin;
 • Základy sociální pedagogiky - 12 hodin.

2. vzdělávací modul v rozsahu 60 hodin s tématy:

 • Vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie - 20 hodin;
 • Vybraná témata z pedagogické psychologie - 20 hodin;
 • Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga - 20 hodin.

Co se naučím

Absolvent získá následující nezbytné kompetence:

 • psychologické, které mu umožní chápat a lépe přistupovat k individualitě každého žáka;
 • pedagogicko-didaktické, které mu umožní transformovat vědecké poznatky do pedagogické praxe;
 • komunikativní, řídící, poradenské, konzultativní, reflexe vlastní pedagogické činnosti a jiné.

Literatura

ČECHOVÁ, B. et al. Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce. Praha: www.scio. cz, s.r.o., 2006. ISBN 80-86910-53-9.
JANIŠ, K., KRAUS, B., VACEK, P. Kapitoly ze základů pedagogiky. 5. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-80-7435-083-2.
KALHOUS, Z, OBST, O., et al. Školní didaktika. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.
KOLAŘÍKOVÁ, M. Základy obecné psychologie. Distanční studijní opora. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz/.
KOTRBA, T., LACINA, L. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007. ISBN 978-80-87029. KOUKOLA, B. Sociální psychologie. Distanční studijní opora. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2011. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz.
MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.
QUISOVÁ, S. Sociální komunikace v pomáhajících profesích. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. ISBN 978-80-7248-551-2.
QUISOVÁ, S. Sociální psychologie – semináře a cvičení. Distanční studijní opora. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2011. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz.
VALEČKOVÁ, H. Základy psychologie osobnosti (studijní opora). Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2011. ISBN 978-80-7248-667-0.
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.

Materiály