0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 1


Minimální počet studentů
7
Maximální počet studentů
20

Místo konáníOpava


Bezručovo náměstí 14
C309

Další informace

Nákup kurzu od02.01.2020
Nákup kurzu do10.02.2020
Výuka od14.02.2020
Výuka do14.02.2020
Splatnost do10.02.2020

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Absolvent se orientuje v základních pohybových činnostech pro seniory, které umí vést, organizovat a realizovat.

Časový harmonogram

PÁTEK 14. února 2020 od 9:00 hod.

Délka trvání programu: 8 hodin (jednodenní)

Výše poplatku

Výše poplatku 800,- Kč

Účet ČSOB - 117032153/0300

specifický symbol – rodné číslo

variabilní symbol – 6317

Uhradit v termínu do 10. 2. 2020

Místo konání

Budova Slezské univerzity v Opavě - Bezručovo nám. 14, Opava

učebna C309

Klíčová slova

Pohybová aktivnost, pohybová nedostatečnost, senior.

Pro koho je kurz určen

Sociální pracovník – sociální prevence, sociální péče; pracovník v sociálních službách – sociální prevence, sociální péče

Podmínky přijetí

Pracovní zařazení účastníka kurzu: sociální pracovník – sociální prevence, sociální péče; pracovník v sociálních službách – sociální prevence, sociální péče.

Podmínky absolvování

100% docházka; praktická zkouška (modelová situace, kazuistika)

Opravné prostředky: vypracování zadaného úkolu.

Obsah kurzu

1. Základní terminologie pohybových činností. Orientace v základních pojmech - pohybové aktivity; pohybové sportovní aktivity; strukturované a nestruktorované aktivity. Volný čas - model determinantů volnočasových aktivit, možnosti pozitivního ovlivnění při výběru pohybových aktivit. (2 hod.)

2. Bezpečnost. Orientace v základních pravidel bezpečnosti při realizaci pohybových činností se seniory z aspetku věkové skupiny, prostředí, zkušeností, zvolené činnosti. (2 hod.)

3. Pohybové činnosti skupinové (týmové) - indoor i outdoor aktivity. Orientace ve vhodných a nevhodných skupinových aktivitách, pravidlech, úprava pravidel v závislosti na seniorském věku a psychických vlastnostech v seniorském věku. Řízení, metodika a organizace pohybových činností skupinových (týmových). (2 hod.)

4. Pohybové činnosti individuální - indoor i outdoor aktivity 2,00 Orientace v problematice vlivu strečinku, posilovacích cviků na fyzické a psychické zdraví jedince. Využití cvičebních pomůcek a zásady při jejich využití - fitbally, overbally, expandery, cvičení s vlastní tělem. Význam cvičení v přírodě. Metodika, řízení a organizace pohybových činností individuálních. (2 hod.)

Co se naučíme

1. Vymezit a definovat základní pojmy spojené s pohybovou aktivností a s pohybovými činnostmi.

2. Znát a uplatňovat pravidla bezpečnosti při cvičení se seniory.

3. Vést cvičení se seniory zaměřené na svalové dysbalance, balanční cviky, rozsah kloubní pohyblivosti aj.

4. Efektivnost a přínost jednotlivých cvičení.

Literatura

BLAHUTKOVÁ, M., ŘEHULKA, E. a Š. DAŇHELOVÁ. Pohyb a duševní zdraví. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-108-1.

BLAHUTKOVÁ, M. a kol. Pohybem proti civilizačním chorobám. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5110-2.

HENDL, J. a kol. Zdravotní benefity pohybových aktivit: monitorování, intervence, evaluace. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-2000-8.

HOLCZEROVÁ, V. a D. DVOŘÁČKOVÁ. Volnočasové aktivity pro seniory. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4697-5.

JANIŠ, K. ml. a K. JANIŠ st. Tělovýchovné a zdravotní aktivity u seniorů [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019.

JANIŠ, K. ml. a J. SKOPALOVÁ. Volný čas seniorů. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5535-9.

KLEPLOVÁ, V. Dobré ráno, dobrý den: cvičení (nejen) pro seniory. 2. vyd. Olomouc: Poznání, 2012. ISBN 978-80-87419-21-2.

MÁČEK, M. et al. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-695-3.

MARCUS, B. H. a L. H. FORSYTH. Psychologie aktivního způsobu života: motivace lidí k pohybovým aktivitám. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-654-4.

RAMÍK, K. Cviky na vaši bolest: rychlá a účinná úleva. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2391-4.

UHLÍŘ, P. Pohybová cvičení seniorů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-1902-2.

Sylabus

Sylabus 2019–2020