0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby
Minimální počet studentů
13
Maximální počet studentů
30

Místo konáníOpava


Na Rybníčku 626/1, Opava
R2

Další informace

Nákup kurzu od01.05.2024
Nákup kurzu do14.09.2024
Výuka od21.09.2024
Výuka do28.06.2025
Splatnost do31.07.2024

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem tohoto kurzu je poskytnout cílové skupině znalosti základních pedagogických, speciálně pedagogických a psychologických principů výchovně vzdělávací práce včetně základního legislativního vymezení ovlivňujícího výkon práce asistenta pedagoga, které jsou nezbytnou součástí jeho odborné kvalifikace.

Číslo akreditace: MŠMT – 20545/2023-3-501 do 19. 9. 2026.

Časový harmonogram

Zahájení kurzu 21. září 2024

Hodinová dotace: 120 vyučovacích hodin (80 vyučovacích hodin přímé výuky, 40 vyučovacích hodin praxe)

Termín konání: vždy 1 x za 14 dní 8 vyučovacích hodin v rámci jednoho dne (sobota)

Výše poplatku

8.800,- / celý kurz

Místo konání

Učebny Slezské univerzity v Opavě

Budova Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

(vybaveny PC a dataprojektorem)

Klíčová slova

Pedagogika, asistent pedagoga, školní inkluze, školní legislativa, speciální pedagogika, MPSV, MV, mediátor ve školství, žáci ze znevýhodněného prostředí, žáci s postižením

Kontakt

Bc. Jakub Trembač

Slezská univerzita v Opavě
Centrum celoživotního vzdělávání
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava
Tel.: 553 684 837
jakub.trembac@slu.cz

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 20 odst. 1, písm. e) a f) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., a Standardu pro udělování akreditací DVPP k výkonu činnosti asistenta pedagoga.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí je úplné střední vzdělání s maturitou.
Podání elektronické přihlášky.
Zaplacení poplatku do termínu splatnosti - 31.7.2024.
Doložení kopie maturitního vysvědčení.

Podmínky pro absolvování

Jednotlivé předměty budou ukončeny písemnou zkouškou.

Studium bude ukončeno ústní závěrečnou zkouškou před komisí z tematických okruhů Škola, školní práce a role asistenta pedagoga; Podpora žáka; Systém péče o žáka; Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga a obhajobou písemné závěrečné práce.

Podmínkou je také úspěšné vykonání odborné praxe, doloženo Deníkem a Hodnocením pedagogické praxe s podpisem pracovníka zařízení výkonu praxe.

Po splnění veškerých podmínek získáte Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání.

Obsah kurzu

Škola, školní práce a role asistenta pedagoga (23 vyučovacích hodin)
– Škola jako systém (včetně organizace školního roku), základní pedagogické a speciálně pedagogické pojmy, speciální vzdělávací potřeby.
– Práva a povinnosti asistenta pedagoga, jeho odpovědnost, spolupráce s pedagogem a pedagogickým sborem.
– Základní orientace ve struktuře vzdělávacích programů.
– Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka.
– Základy didaktické a výchovné činnosti.
– Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí třídy.
 
Podpora žáka (28 vyučovacích hodin)
– Orientace v požadavcích školy na žáka (MŠ, ZŠ, SŠ).
– Základy psychohygieny učení.
– Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a základní techniky pedagogické diagnostiky.
– Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování.
– Základní znalosti řešení výchovných problémů.
– Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálního chování žáků.
– Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
Systém péče o žáka (9 vyučovacích hodin)
– Systém péče o žáka (působení a možnosti školy, školských poradenských zařízení, léčebné péče, sociálních služeb, krizové intervence, nestátních neziskových organizací).
– Základní právní předpisy (zákony, vyhlášky, metodické pokyny atd., které ovlivňují činnost asistenta pedagoga).
– Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s pracovníky pomáhajících profesí a s Policií ČR.
 
Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga (20 vyučovacích hodin)
– Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání.
– Specifika práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
– Specifika práce se žáky se zdravotním postižením.
– Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky.
– Komunikační dovednosti asistenta pedagoga (strategie vedení rozhovoru, komunikační techniky, struktura rozhovoru atd.).

Co se naučíme

Absolvent Studia pro asistenty pedagoga získá následující nezbytné kompetence:
1. znalosti a dovednosti v pedagogicko-didaktické oblasti, které mu umožní kvalifikovaný výkon profese asistenta pedagoga.
2. pedagogicko-didaktické a psychosociální znalosti a dovednosti související s efektivním vyučováním v prostředí školní inkluze
3. základní orientaci v legislativě obecně školské i speciálně pedagogické a přehled o možnostech spolupráce s dalšími pracovišti spadajícími do jiných resortů (MPSV, MV).
4. znalosti a dovednost efektivní práce s žáky z odlišného kulturního prostředí, ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a s žáky s postižením. Zároveň si zlepší komunikační dovednosti, které bude ve své profesi využívat jako možný mediátor mezi žákem, rodinou a školou.

Literatura

• ČÍŽKOVÁ, Š., JANIŠ, K. Sexuální a multikulturní výchova v sociálně odlišném prostředí. In: ILJUK, B. Identita migrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011, s. 80-92. ISBN 978-80-7435-169-3.
• GAVENDOVÁ, N. ADHD v praxi. In: HERÉNYIOVÁ, Gabriela a Lucia SABOVÁ. ADHD v bio-psycho-sociálnom kontexte. Bratislava: Psychoprof, Nové Zámky, 2015. s. 69-87. ISBN 978-80-89322-22-0.
• GAVENDOVÁ, N. Komunikace s „obtížným" dítětem či rodičem. Prevence. Praha: Coolish Press, 2009, *6*(8), 9. ISSN 1214-8717.
• KOLAŘÍKOVÁ, M. Dítě předškolního věku v prostředí sociální exkluze. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-161-7.
• KOLAŘÍKOVÁ, M. Nutnost rozšíření poradenství speciálních pedagogů a psychologů pro sourozence dětí s postižením. Speciální pedagogika. 2015, roč. 25, č. 2, s. 171-176. ISSN 1211-2720.
• ONDŘEJOVÁ, E., KOLAŘÍKOVÁ, M. Sociální opora u dětí v dětských domovech. In: Kolaříková, M., ed. et al. Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek z let 2008 – 2010. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, s. 87-94. ISBN 978-80-7248-755-4.
• PASTRŇÁK, R. Využití psychologických přístupů při výuce sociální práce. Andragogika. 2013, č. 4. ISSN 1211-6378.
• PASTRŇÁK, R. Kulturní odlišnosti v komunikaci migrujících pracovníků. HR forum, 2011, č. 4, ISSN 1212-690X.

Sylabus