0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 12


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


budova Hradecká 17
učebna H10

Další informace

Nákup kurzu od16.08.2023
Nákup kurzu do19.09.2023
Výuka od25.09.2023
Výuka do13.05.2024
Splatnost do25.09.2023

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je prohloubit základy anglického jazyka posluchačů se zaměřením na správnou výslovnost jako nezbytný podklad pro jejich další studium. Důraz je kladen nejen na další představení určitých gramatických struktur (např. vyjadřování budoucnosti v angličtině různými způsoby, předložky, vyjadřování libosti/nelibosti v angličtině, modální slovesa apod.) a anglického slovosledu, ale i jejich další prohlubování a upevňování. Dále jsou procvičovány čtyři základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, mluvení a poslech) na úrovni A1, resp. A2; důraz je kladen zejména na komunikativní dovednosti. Na této úrovni studenti budou rozvíjet určité již získané základní řečové návyky v angličtině, aby mohli vést běžné rozhovory v rámci společenské konverzace.

Časový harmonogram

PONDĚLÍ 12.15 – 13.45 hod.

Zahájení zimního semestru: 25. 09. 2023

Zahájení letního semestru: 22. 01. 2024

1× týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.500,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.875,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna H10 (změna vyhrazena), budova Hradecká 17, Opava

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Zábava, konverzace, aktivní život.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce aktivní a zábavnou formou aktivovat své mozkové buňky, aby si obnovil či nabyl nové znalosti v anglickém jazyce.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 16. 08. 2023 elektronicky prostřednictvím portálu CŽV.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.500,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.875,- Kč/akademický rok.

Podmínky absolvování

Minimálně 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci každého semestru nebo samostatná prezentace.

Obsah kurzu

Budou probírána témata jako např. dovolená, festivaly, TV programy, procvičování předpřítomného času, tvoření trpného rodu, podmínkové věty apod. a situace s nimi v běžném životě spojené.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen v každodenních situacích konverzovat v anglickém jazyce, poradit cizincům, samostatně získat informace, orientovat se v cizině a cestovat s jazykovou vybaveností.

Literatura

English for Life, Intermediate, Tom Hutchinson

Sylabus