0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 34


Minimální počet studentů
20
Maximální počet studentů
45

Místo konáníKarviná


Budova SUOPF, Univerzitní nám. 1934
A111

Další informace

Nákup kurzu od23.01.2023
Nákup kurzu do23.02.2023
Výuka od23.02.2023
Výuka do11.05.2023
Splatnost do23.02.2023

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíle kurzu

II. ČÁST DVOULETÉHO RÁMCOVĚ UCELENÉHO PROGRAMU NAŠE SPOLEČNOST VE VÍRU INTEGRAČNÍCH PROCESŮ.

Cíl: Objasnit studentům, na základě deskripce stavu současného světa, jeho rozrůzněnost a tím i komplikovanost integračních procesů. Jde také o objasnění pestrosti integračních jevů, které odráží specifika podmínek jednotlivých regionů světového hospodářství, vnichž tyto integrační procesy probíhají. Tato druhá část výkladu integrace má také za úkol ukázat na problematičnost evropocentrického vímání ekonomických jevů a nutnost uvědomit si širší souvislosti evropského a celosvětového hospodářského a sociálního vývoje. 

Časový harmonogram

23. 2. 2023 - 11. 5. 2023

ČTVRTEK 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, A 111

Klíčová slova

ASEAN, EFTA, DR-CAFTA, MERCOSUR, RVHP, Jihoafrická unie, CARICOM, SNS, Svat Ruska a Běloruska, AEC, ACC, arabská ekonomická integrace, Africká ekonomická integrace, regionální ekonomická integrace, asijská a latinsko americká ekonomická integrace

Pro koho je kurz určen

Kurz je součástí čtyřsemestrální výuky pro studenty zajímající se hlouběji o problematiku našeho sociálně ekonomického a kulturně politického vývoje. Je určen pro zájemce o vývoj a stav světového hospodářštví.

Podmínky přijetí do programu

• věk nad 50 let

• předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

• Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

• zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630365

• v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění!Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná- částkou 300 Kčpro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová- částkou 300 Kčpro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné- částkou 300 Kčpro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde: KARVINÁ ORLOVÁ PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast na přednáškách

Závěrečný test

Obsah kurzu

1.     Vývoj evropské integrace do Lisabonské smlouvy.

2.     Východoevropské integrační procesy – vzestup a zánik RVHP.

3.     Vítězství a prohry EU do Brexitu.

4.     Integrační procesy v severoamerickém procestu a NAFTA.

5.     Revize projektu NAFTA.

6.     Integrační procesy v Latinské Americe a Karibiku.

7.     Integrační procesy v prostoru bývalého SSSR.

8.     Integrace v Africe – zmařené šance nebo naděje?

9.     Asijská integrační uskupení – úspěchy a problémy.

10.  Předintegrační uskupení a jejich význam. BRICS, Šanghajská spolupráce G7.

11.  Mezinárodní organizace a jejich role v integračních procesech.

12.Sociální, kulturní a politické aspekty v soudobém světě.

 

 


Co se naučím

Druhá část kurzu je zaměřena na seznámení se se soudobou podobou integračních procesů a jednotlivých uskupení. Jde tedy o popis a vysvětlení příčin existence integračních sdružení v regionech světového hospodářštví. Smyslem tohoto semestru výuky je objasnění existence různosti forem integrace, které jsou důsledkem rozdílnosti ekonomických podmínek, jiného chápání role světa, sociálního uspořádání, národní, náboženské a kulturní svébytnosti.

Sylabus kurzu

Název programu

naše společnost ve víru integračních procesů

NÁZEV OBORU/KURZU

Ii. BLOK - Formy integrace v soudobém světě

forma programu

PREZENČNÍ

typ PROGRAMU (A, M)

U3V

podmínky přijetí do programu

· věk nad 50 let

· předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

· Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

· zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači snárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

· převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630365

· vhotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

23. 2. 2023 - 11. 5. 2023

ČTVRTEK 14.45 – 16.15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

cíle, obsahová náplň programu

Cíl: Objasnit studentům, na základě deskripce stavu současného světa, jeho rozrůzněnost a tím i komplikovanost integračních procesů. Jde také o objasnění pestrosti integračních jevů, které odráží specifika podmínek jednotlivých regionů světového hospodářství, vnichž tyto integrační procesy probíhají. Tato druhá část výkladu integrace má také za úkol ukázat na problematičnost evropocentrického vímání ekonomických jevů a nutnost uvědomit si širší souvislosti evropského a celosvětového hospodářského a sociálního vývoje. cpppřkonávání konfliktních situacíílem výuky první

největší.

Obsah:

1. Vývoj evropské integrace do Lisabonské smlouvy.

2. Východoevropské integrační procesy – vzestup a zánik RVHP.

3. Vítězství a prohry EU do Brexitu.

4. Integrační procesy vseveroamerickém procestu a NAFTA.

5. Revize projektu NAFTA.

6. Integrační procesy vLatinské Americe a Karibiku.

7. Integrační procesy vprostoru bývalého SSSR.

8. Integrace vAfrice – zmařené šance nebo naděje?

9. Asijská integrační uskupení – úspěchy a problémy.

10. Předintegrační uskupení a jejich význam. BRICS, Šanghajská spolupráce G7.

11. Mezinárodní organizace a jejich role vintegračních procesech.

12. Sociální, kulturní a politické aspekty vsoudobém světě.

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 20

Maximální počet: 45

údaje o personálním zabezpečení Programu

Prof. PhDr. František Varadzin, CSc., Ing. Ingrid Majerová, Dr.,

dále možní odborníci zpraxe (zvaní na selektivní přednášky)

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, A 111


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60 % účast na přednáškách

Závěrečný test

zpracovatel sylabu

Mgr. Dagmar Sohrová

Schválil

(datum a podpis)

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

 

Literatura

ADAMCOVÁ, L., NĚMEČKOVÁ, T. a kol., 2009. Rozvojová ekonomika. Praha: Nakladatelství Oeconomica. ISBN 978-80-245-1515-1.

CIHELKOVÁ, E. a kol.. 2014. Světová ekonomika – nové jevy a perspektivy. 3. vydání. Praha: H. Ch. Beck. ISBN 978-80-7400-502-2.

CIHELKOVÁ, E., JAKŠ, J. a kol. 2004. Evropská integrace – Evropská unie. Praha: Oeconomica. ISBN: 80-245-0854-0.

POTOČNÝ, M., 1980. Mezinárodní organizace 2. vyd. Praha: Svoboda. ŠÍBL, D. a kol. Encyklopédia Medzinárodných organizácií. Výkladový slovník A-Ž. 1997. Bratislava: Sprint. ISBN 80-88848-19-9.

WAISOVÁ, Š., 2008. Mezinárodní organizace a režimy. Plzeň: Aleš Čeněk. ISBN. 978-80-7380-109-0.