0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 37


Minimální počet studentů
15
Maximální počet studentů
45

Místo konáníKarviná


Budova SU OPF Univerzitní nám. 1934
A111

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2022
Nákup kurzu do29.09.2022
Výuka od29.09.2022
Výuka do15.12.2022
Splatnost do29.09.2022

Informace k platbě
Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Cíl kurzu

Seznámit posluchače se základními ekonomickými procesy, které vedou k tvorbě novodobých hospodářských komplexů, a to ve dvou základních rovinách. V první rovině jde o poznání a zákonitosti historických procesů, které determinovaly soudobý stav světa a jeho formy. Smyslem druhé roviny výkladu je, aby absolvent kurzu pochopil základní kategoriální aparát popisu světa a jeho integračních procesů a kontrolních forem.

Časový harmonogram

29. 9. 2022 – 15. 12. 2022

ČTVRTEK 14.45 – 16. 15 HOD

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

Místo konání

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, A 111

Klíčová slova

člověk, historie, integrace, průmyslová revoluce, neolitická revoluce, vědeckotechnický pokrok, koloniální soustava, nadnárodní organizace, stát, zahraniční obchod, výrobní faktory, kultura

Pro koho je kurz určen

Kurz je součástí čtyřsemestrální výuky pro studenty zajímající se hlouběji o problematiku našeho sociálně ekonomického a kulturně politického vývoje. Jeho hlavní náplní je dějinný rozměr vývoje civilizace.

Podmínky přijetí do programu

• věk nad 50 let

• předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

• Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

• zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

Úhrada poplatku

Výše poplatku:

Posluchači s nárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

• převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630365

• v hotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

Důležité upozornění!Na studium U3V finančně přispívají svým občanům tato města a obce:

Statutární město Karviná- částkou 300 Kčpro posluchače s nárokem na starobní důchod

Město Orlová- částkou 300 Kčpro posluchače starší 55 let

obec Petrovice u Karviné- částkou 300 Kčpro všechny posluchače U3V

Posluchači výše uvedených obcí hradí poplatek SNÍŽENÝ o částku 300 Kč.

Pro nárok na příspěvek je třeba vyplnit příslušnou žádost a odevzdat ji nejpozději do zahájení výuky na podatelně SU OPF.

Žádosti ke stažení zde: KARVINÁ ORLOVÁ PETROVICE

Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel a posluchač uhradí poplatek v plné výši.

 

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

Minimálně 60 % účast na přednáškách

Závěrečný písemný test

Obsah kurzu

1.Úvod do kurzu a stavu poznání – Koncepce, metologie, výchozí teze a literatura.

2.Člověk, společnost a ekonomika. Formování národů – hospodářského komplexu.

3.Zrození státu a mezinárodních států. Vznik regionu a světového hospodářství. Současná poznání starověkého světa.

4.Formování Evropy a jeho akcelerace. Převratná cesta Číny a vytvoření základu světové ekonomické soustavy.

5.Manufaktura a průmyslová revoluce. Evropa centrem světa.

6.První světová válka a její důsledky pro fungování světového hospodářství.

7.Druhá světová válka a její důsledky pro fungování světového hospodářství.

8.Cesty k současnému světovému hospodářství.

9.Základy teoretického vysvětlení mezinárodních ekonomických vztahů: Mezinárodní obchod.

10.Základy teoretického vysvětlení: Mezinárodní pohyb pracovních sil a kapitálu.

11.Teorie integračních procesů: Podstata a základní koncepty.

12. Teorie integračních procesů: Formy a stupně integrace.

Co se naučím

První část kurzu je věnována historickému zkoumání procesu vzniku soudobé reality našeho světa se zřetelem na vymezení dlouhodobých faktorů vývoje. Smyslem je prodiskutovat a objasnit jejich roli při vytváření soudobé společnosti. Hlavní akcent bude kladen na historické projevy integrace a zdůvodnění teoretických koncepcí, které se formulovaly na základě konktétního vývoje.

Sylabus kurzu

Název programu

naše  společnost ve víru integračních procesů

NÁZEV OBORU/KURZU

I. BLOK - Historické cesty a vznik integračních procesů

forma programu

PREZENČNÍ

typ PROGRAMU (A, M)

U3V

podmínky přijetí do programu

· věk nad 50 let

· předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)

· Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV www.czv.slu.cz,

· zaplacení poplatku nejpozději do zahájení kurzu

výše poplatku, způsob a termín jeho úhrady

Výše poplatku:

Posluchači snárokem na starobní důchod: 700,- Kč/semestr

Ostatní posluchači: 1 000,-Kč/semestr

Způsob úhrady:

· převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, VS 630365

· vhotovosti pokladně SU OPF

Termín: do zahájení kurzu

datum zahájení, délka trvání programu, časový harmonogram

29. 9. 2022 – 15. 12. 2022

čtvrtek 14.45 – 16. 15 hod

12 týdnů (12 přednášek x 2 vyučovací hodiny)

cíle, obsahová náplň programu

Cíl: seznámit posluchače se základními ekonomickými procesy, které vedou ktvorbě novodobých hospodářských komplexů, a to ve dvou základních rovinách. Vprvní rovině jde o poznání a zákonitosti historických procesů, které determinovaly soudobý stav světa a jeho formy. Smyslem druhé roviny výkladu je, aby absolvent kurzu pochopil základní kategoriální aparát popisu světa a jeho integračních procesů a kontrolních forem. cpppřkonávání konfliktních situacíílem výuky první

největší.

Obsah:

1. Úvod do kurzu a stavu poznání – Koncepce, metologie, výchozí teze a literatura.

2. Člověk, společnost a ekonomika. Formování národů – hospodářského komplexu.

3. Zrození státu a mezinárodních států. Vznik regionu a světového hospodářství. Současná poznání starověkého světa.

4. Formování Evropy a jeho akcelerace. Převratná cesta Číny a vytvoření základu světové ekonomické soustavy.

5. Manufaktura a průmyslová revoluce. Evropa centrem světa.

6. První světová válka a její důsledky pro fungování světového hospodářství.

7. Druhá světová válka a její důsledky pro fungování světového hospodářství.

8. Cesty ksoučasnému světovému hospodářství.

9. Základy teoretického vysvětlení mezinárodních ekonomických vztahů: Mezinárodní obchod.

10. Základy teoretického vysvětlení: Mezinárodní pohyb pracovních sil a kapitálu.

11. Teorie integračních procesů: Podstata a základní koncepty.

12. Teorie integračních procesů: Formy a stupně integrace.

minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 15

Maximální počet: 45

údaje o personálním zabezpečení Programu

Prof. PhDr. František Varadzin, CSc., Ing. Ingrid Majerová, Dr.,

dále možní odborníci zpraxe (zvaní na selektivní přednášky)

údaje o prostorovém zabezpečení Programu

budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, A 111


podmínky úspěšného absolvování programu

Minimálně 60 % účast na přednáškách

Závěrečný písemný test

zpracovatel sylabu

Mgr. Dagmar Sohrová

Schválil

(datum a podpis)

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

Literatura

BALASSA, B., 1966. Teorie ekonomické integrace. Praha: Svoboda.

BALDWIN, R., WYPLOSZ, Ch., 2013. Ekonomie evropské integrace. 4. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN: 978-80-247-4568-8.

CAMERON, R., 1996. Stručné ekonomické dějiny světa. Praha: Victoria publishing. ISBN 80-85865-21-1.  

CIHELKOVÁ, E., FRAIT, J., Varadzin, F., MACH, M., BRŮŽEK, A., ŽAMBERSKÝ, P., 2008. Mezinárodní ekonomie II. Praha: H. C. Beck. ISBN 978-80-7400-054-6.

STELLNER, F. a kol., 2006. Hospodářské dějiny (16. až 20. století). Praha: Oeconomica. ISBN: 80-245-1141-X.

VARADZIN, F., 2013. Mezinarodní ekonomie (teorie světového hospodářství). Praha: Professionál publishing 2013. ISBN: 978-80-7431-116-1.