0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 13


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
18

Místo konáníOpava


budova Hradecká 17
učebna H10

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2022
Nákup kurzu do23.09.2022
Výuka od19.09.2022
Výuka do29.05.2023
Splatnost do26.09.2022

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je přiblížit posluchačům základy anglického jazyka se zaměřením na správnou výslovnost, na procvičování a prohlubování již probraných gramatických jevů a řečových návyků. Ve výuce se vzájemně prolíná procvičování všech čtyř jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech) na úrovni A2. Tzv. pátá dovednost – interakce je bohužel ochuzena o prezenční párové a skupinové aktivity vzhledem k distančnímu charakteru výuky. Nicméně i při výuce přes platformu MS Teams je kladen důraz na využívání moderních didaktických postupů při osvojování si cizího jazyka a jeho praktického využití v životě frekventantů. Pedagog využívá velkého množství online interaktivních didaktických her a materiálů, které vedou posluchače k samostatné práci jak při práci v hodině, tak při domácí přípravě.

Časový harmonogram

PONDĚLÍ 08.55 – 10.25 hod.

Zahájení zimního semestru: 25. 09. 2023

Zahájení letního semestru: 22. 01. 2024

1× týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1500,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1875,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna H10 (změna vyhrazena), budova Hradecká 17, Opava

Klíčová slova

Anglický jazyk, komunikační dovednosti, poslech, rozhovor, komunikace v běžných každodenních situacích, výslovnost, gramatické jevy, řečové návyky.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce aktivní a zábavnou formou aktivovat své mozkové buňky, aby si obnovil či nabyl nové znalosti v anglickém jazyce.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 16. 08. 2023 elektronicky prostřednictvím portálu CŽV.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1500,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1875,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimálně 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci celého kurzu.

Obsah kurzu

Kurz navazuje na učivo probrané v minulých ročnících. Cílem kurzu je přiblížit posluchačům základy anglického jazyka se zaměřením na správnou výslovnost, na procvičování a prohlubování již probraných gramatických jevů a řečových návyků. Ve výuce se vzájemně prolíná procvičování všech čtyř jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech) na úrovni A1. Jelikož důraz je kladen zejména na komunikativní dovednosti, studenti si na úrovni A1 upevní některé základní řečové návyky tak, aby mohli vést běžný rozhovor v rámci společenské konverzace, pokládat jednoduché otázky a odpovídat na ně. Seznámí se také s dovednostmi ve čtení nenáročných textů a s vyplňováním jednoduchých formulářů. Obsahová náplň: Parts of a house, there is/are: statements and questions, describing a house/flat, asking where places are, ordinal numbers. Clothes, plurals, present continuous: statements, describing clothes, going to a party, saying goodbye. Transport, present continuous: questions and short forms, postcards, prepositions: on/in, talking about plans, future time expressions, and transport signs. Places, past simple: to be, statements, past time expressions: yesterday, last night, etc., asking where somebody was, British and American English, expressing anger. Emergency services: police, ambulance, past simple: regular verbs in positive statements, a newspaper story, "because” for giving reasons, talking about dates, months of the year, on + date. Irregular past forms, positive statements in the past, past simple: negative statements: regular and irregular verbs, pronunciation: sentence stress, my early life, saying who is right and wrong. Weekend activities: wash the car, go shopping, etc., past simple: questions: regular and irregular verbs, pronunciation: sentence intonation: yes/no questions, talking about last weekend, past simple: wh-questions, building a conversation, English in the world: The weekend.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen porozumět a užívat jednoduché společenské obraty a reagovat v některých každodenních situacích zaměřených zejména na oblast volnočasových aktivit, cestování a poznávání nových míst a zemí s důrazem na komunikační a poslechové dovednosti.

Literatura

English File Elementary, 4th Edition Lekce 2B – 4A + doplňkové didaktické hry, materiály, videa či nahrávky Autor: Christina Latham Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert Nakladatelství: Oxford University Press

Sylabus