0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 8


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
18

Místo konáníOpava


budova Masarykova třída
ÚCJ

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2022
Nákup kurzu do23.09.2022
Výuka od19.09.2022
Výuka do29.05.2023
Splatnost do26.09.2022

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je prohloubit základy anglického jazyka se zaměřením na správnou výslovnost, na procvičování a prohlubování již probraných gramatických jevů a řečových návyků. Ve výuce se vzájemně prolíná procvičování všech čtyř jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech) na úrovni B1+. V tomto kurzu si frekventanti upevní některé základní řečové návyky tak, aby mohli vést běžný rozhovor v rámci společenské konverzace, pokládat otázky a odpovídat na ně. Prohloubí si také své dovednosti ve čtení textů a ve vyplňování běžných formulářů, v psané podobě se naučí zkomponovat jednoduchý text ve formě článku.

Časový harmonogram

PONDĚLÍ 09.45 – 11.15 hod.

Zahájení zimního semestru: 04. 09. 2023

Zahájení letního semestru: 22. 01. 2024

1× týdně 2 hodiny

Délka trvání kurzu: 30 týdnů 

Výše poplatku

1.500,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.875,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna ÚCJ (změna vyhrazena), budova Masarykova třída, Opava

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Anglický jazyk, komunikační dovednosti, poslech, rozhovor, běžná každodenní situace, výslovnost, gramatické jevy, řečové návyky, …

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce aktivní a zábavnou formou aktivovat své mozkové buňky, aby si obnovil či nabyl nové znalosti v anglickém jazyce.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 16. 08. 2023 elektronicky prostřednictvím portálu CŽV.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.500,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.875,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimálně 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci celého kurzu.

Obsah kurzu

Phrasal verbs: put on, break down, etc., Present perfect: for, since, Reunions, Telephoning, Feelings: relaxed, worried, tired, -ed/-ing adjectives, Second conditional: would, Time expressions: at first, in the end, etc., Saying thank you, Introductions and personal information, Location, Greetings, Present simple and present continuous, Describing states (stative verbs), Question forms, The phonemic alphabet, Talking about future arrangements, Expressions with get, Past simple, The weekend, Possessive pronouns, Renting accommodation, Articles, Types of houses, Showing sympathy, Nouns and adjectives, Present perfect vs past simple, Final consonants, Saying and writing numbers.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen mluveného i psaného projevu v oblastech, které se frekventanta bezprostředně týkají, např. představování, komunikace ve třídě, rodina, běžná každodenní činnost, popis denního programu, psaní jednoduchých emailů, telefonování, orientace ve městě, nakupování a cestování, používání kolokací a idiomatických spojení, srovnávání angloamerických reálií, atp. Mluvený projev absolventa bude plynulejší, psaný projev komplexnější (bude umět používat jednodušší souvětí) a slovní zásoba se prohloubí a zkonkretizuje.

Literatura

English for Life – Pre-intermediate, lekce 73-80 + Extra reading, speaking and video activities Autor: Tom Hutchinson Nakladatelství: OUP English for Life – Intermediate, lekce 1-16 + Extra reading, speaking and video activities Autor: Tom Hutchinson Nakladatelství: OUP

Sylabus