0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 10


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
18

Místo konáníOpava


budova Bezručovo nám. 14
učebna C 206

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2022
Nákup kurzu do03.10.2022
Výuka od19.09.2022
Výuka do29.05.2023
Splatnost do26.09.2022

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Prohloubit znalosti anglického jazyka se zaměřením především na komunikativní dovednosti a konverzaci. Dále se věnovat rovněž správné výslovnosti, poslechu a procvičování gramatických jevů.

Časový harmonogram

PONDĚLÍ 13.30 – 15.00 hod.

Zahájení zimního semestru: 19. 09. 2022

Zahájení letního semestru: 09. 01. 2023

1× týdně 2 hodiny 

Délka trvání kurzu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.500,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.875,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna C 206, budova Bezručovo náměstí 14, Opava

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Výslovnost, rozhovor, čtení, poslech, cvičení, komunikace, reálie, literatura, procvičování, jazykové dovednosti.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce si prohloubit své znalosti anglického jazyka a reálií a naučit se správně v angličtině komunikovat.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 08. 2022 elektronicky prostřednictvím portálu CŽV.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.500,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.875,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimálně 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci semestru.

Obsah kurzu

Kurz navazuje na učivo probrané v předchozích ročnících. Ve výuce jsou nadále průběžně procvičovány všechny čtyři základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, mluvení a poslech), důraz je ovšem kladen stále více na komunikativní dovednosti a konverzaci. Účastníci kurzu se rovněž seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí, jejich literaturou a významnými osobnostmi, reagují na současné dění v naší zemi i jinde ve světě. Frekventanti si tak osvojují a zdokonalují základní řečové návyky v angličtině, aby mohli vhodně reagovat na každodenní situace v rámci společenské konverzace, klást otázky a odpovídat na ně, orientovat se v cizojazyčném textu a připravit si samostatné prezentace na aktuální osvojené téma. Velmi oblíbenými se staly prezentace z navštívených zemí nebo o zajímavých osobnostech, či osobních zážitcích, apod. Dále budou probírána a rozšiřována konverzační témata dle probíraných lekcí, např. nakupování a služby, finance, prázdniny a volný čas. Nad rámec výuky bude organizována nejméně jedna společná akce.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen orientovat se v anglickém textu na své úrovni a přiměřeně v angličtině komunikovat.

Literatura

Tom Hutchinson: English for Life, Student´s Book + Work Book, Pre-intermediate Oxford University Press

Sylabus