0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 65


Minimální počet studentů
50
Maximální počet studentů
70

Místo konáníOpava


Budova Na Rybníčku 626/1
aula

Další informace

Nákup kurzu od16.08.2023
Nákup kurzu do18.09.2023
Výuka od26.09.2023
Výuka do07.05.2024
Splatnost do31.10.2023

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Informace

Od září 2022 otvírá Slezská univerzita nový rámcově ucelený dvouletý program, který se po následující 4 semestry bude věnovat historii. Po absolvování všech čtyř semestrů získáte Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Časový harmonogram

ÚTERÝ 15.30 - 17.00 hod.

Zimní semestr 2022/2023 - zahájení 20. 09. 2022

Konzervace a restaurování historických materiálů - již proběhlo

Ing. Mgr. Hana Rajhelová

(12 týdnů, 1× týdně 2 hodiny)

 

Letní semestr 2022/2023 - zahájení 21. 02. 2023

Od Olympu k Panteonu (řečtí a římští bohové v mýtech, umění a literatuře) - již proběhlo

PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D.

(12 týdnů, 1× týdně 2 hodiny)


Zimní semestr 2023/2024 - zahájení 26. 09. 2023

Fenomén husitství v české společnosti 1. část

Mgr. Hana Komárková, Ph.D., Mgr. David Radek, Ph.D.

(12 týdnů, 1× týdně 2 hodiny)


Letní semestr 2023/2024 - zahájení 20. 02. 2024

Fenomén husitství v české společnosti 2. část

Mgr. Hana Komárková, Ph.D., Mgr. David Radek, Ph.D.

(12 týdnů, 1× týdně 2 hodiny)

Výše poplatku

1.300,- Kč / akademický rok / 2 semestry / důchodový věk

1.625,- Kč / akademický rok / 2 semestry / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům důchodového věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Aula

budova Na Rybníčku 626/1, Opava

(vybavena PC, dataprojektorem a jinou technikou)

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 08. 2022 elektronicky prostřednictvím portálu CŽV.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok (2 semestry) v termínu nejpozději do zahájení přednášek.

Důchodový věk: 1300,- Kč / akademický rok / 2 semestry

Věk 50+: 1625,- Kč / akademický rok / 2 semestry

Podmínky absolvování

Minimálně 60% účast v každém semestru.

Absolvování závěrečného testu na konci každého semestru.

Po splnění všech podmínek v každém semestru získáte Potvrzení o absolvování kurzu. Po splnění podmínek všech čtyř semestrů získáte Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Osvědčení/Potvrzení se slavnostně předává jednou ročně v předem stanoveném červnovém termínu.

Konzervace a restaurování

Ing. Mgr. Hana Rajhelová

"Co zahrnuje konzervace a restaurování? Kterými pravidly se řídí? Jakým historickým vývojem tento obor prošel? Co způsobuje poškození historických materiálů? Jak lze historické materiály zkoumat? Lze provést konzervátorsko-restaurátorský zásah, aniž bychom zasáhli do materiálu předmětu? Jak postupovat při ošetření konkrétních objektů?"

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínky studia v programu Univerzity třetího věku a chce získat či prohloubit své znalosti o konzervaci a restaurování historických materiálů.

Obsah kurzu

1. Konzervace a restaurování - pojmy, pravidla, souvislosti.

2. Historie oboru v Čechách i ve světě.

3. Jaké vlivy poškozují historické materiály a jak poškození předcházet?

4. Kroky, které předchází zásahu do objektu - průzkum, dokumentace.

5. Konzervace a restaurování kovů.

6. Konzervace a restaurování silikátů.

7. Konzervace a restaurování dřeva.

8. Konzervace a restaurování papíru.

9. Konzervace a restaurování usní a textilu.

10. Konzervace a restaurování plastů a fotografií.

11. Konzervace a restaurování malířských děl a polychromovaných objektů.

12. Exkurze.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu se bude absolvent v základě orientovat v historii, teorii i praxi konzervace a restaurování historických materiálů.

Klíčová slova

konzervace a restaurování, preventivní konzervace, sanační konzervace, průzkum, dokumentace, zásah

Literatura

BRANDI, C. 2000. Teorie restaurování. Kutná Hora: Tichá Byzanc. ISBN 80-86359-03-4

Od Olympu k Panteonu - řečtí a římští bohové v mýtech, umění a literatuře

PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D.

"Jací byli řečtí a římští bohové? Jak žili, co cítili? Jaký byl jejich vztah k lidem? Ovlivnili jejich osudy? Jak je vnímaly pozdější generace, jak je vnímáme my? Kde všude se s nimi můžeme potkat? Mluví k nám? Rozumíme jejich výpovědi?"

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínky studia v programu Univerzity třetího věku a chce prohloubit své znalosti o antice a kultuře Evropy i českých zemí v době středověku a novověku.

Obsah kurzu

1. A co když je to mytologie? - co vše rozumíme pod pojmem mýtus

2. Hrdinové trojského cyklu - Homér a jeho eposy

3. Hrdinové trojského cyklu a jejich putování evropským uměním a literaturou

4. Kdo byli bohové olympští? Charakteristika řeckého panteonu

5. Zeus svůdník a žárlivá Héra

6. Moudrá Athéna a její město

7. Krásná Afrodita a válečník Ares

8. Artemis, svůdná lovkyně, a Apollón a jeho múzy

9. Hrdinské činy Héraklovy, Olympijské hry

10. Kdo sídlil na Kapitolu? Charakteristika římského panteonu

11. Co nám sdělil Livius? Romulus a ti druzí

12. My a Antika - procházka českými městy

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude posluchač schopen orientovat se v mytologii i porozumět "přenosu" řeckých a římských božstev do evropské kultury pozdějších staletí.

Klíčová slova

antika, náboženství, mytologie, evropská civilizace

Literatura

GRAVES, R., 1982. Řecké mýty. Praha: Odeon, 2 díly.

KERÉNYI, K., 1996. Mytologie Řeků. Praha: Oikoymenh, 2 díly. ISBN 80-86005-14-3

FERRY, L., 2020. Řecké mýty a filosofie. Praha: Garamond 2020. ISBN 978-80-7407-466-0

NEŠKUDLA, B., 2004. Encyklopedie bohů a mýtů starověkého Říma a Apeninského poloostrova. Praha: Libri. ISBN 80-7277-264-3

CAMPBELL, J., 2000. Proměny mýtu v čase. Praha: Portál

BAŽANT, J., 2017. Perseus a Medusa. Praha: Academica. ISBN 978-80-200-2658-3

NOKKALA MILTOVÁ, R., 2016. Ve společenství bohů a hrdinů. Praha: Lidové nakladatelství. ISBN 978-80-742-2510-9

BURCKHARDT, J., 2013. Kultura renesance v Itálii. Praha: Rybka publishers. ISBN 978-80-870-6708-6


 

Fenomén husitství v české společnosti I.

Mgr. Hana Komárková, Ph.D.; Mgr. David Radek, Ph.D.

"Období husitských válek bylo klíčové nejen pro vývoj českých zemí v pozdním středověku a raném novověku, významnou roli sehrávalo také v procesu utváření moderní národní identity v 19. a v první polovině 20. století. Dodnes je součástí sdílené kulturní paměti českého národa. Jak ale vypadal život v husitských Čechách? Co doopravdy víme o husitství a jak to víme? Jak vznikala představa o husitství, kterou máme dnes? A jak jej vnímali jeho současníci? Na tyto a podobné otázky se pokusí odpovědět další dva semestry z našeho přednáškového cyklu."

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínky studia v programu Univerzity třetího věku a chce rozšířit své znalosti o historickém fenoménu, který měl zásadní význam pro utváření české kulturní paměti. Vhodný je též pro zájemce o problematiku zkoumání každodenního života a mentality pozdně středověkých obyvatel Evropy.

Obsah kurzu

1. Pozdní středověk v Evropě (Mgr. H. Komárková, Ph.D.)

2. Pražský reformní okruh, tzv. předchůdci Jana Husa (Mgr. D. Radek, Ph.D.)

3. Místo husitství v kulturní paměti národa (Mgr. H. Komárková, Ph.D.)

4. Jan Hus jako univerzitán a kazatel (Mgr. D. Radek, Ph.D.) 

5. České středověké dějepisectví a narativní prameny k dějinám husitského hnutí (Mgr. H. Komárková, Ph.D.)

6. Formování husitského hnutí (Mgr. D. Radek, Ph.D.) 

7. Města ve víru husitské revoluce (Mgr. H. Komárková, Ph.D.)

8. Husitské války (Mgr. D. Radek, Ph.D.) 

9. Jenský kodex jako pramen pro poznání středověké propagandy (Mgr. H. Komárková, Ph.D.)

10. Proměny českých zemí po husitských válkách (Mgr. D. Radek, Ph.D.) 

11. "Husitská trilogie" Otakara Vávry v kontextu českého a světového historického filmu (Mgr. H. Komárková, Ph.D.)

12. Vedlejší země Koruny české a husitství (Mgr. D. Radek, Ph.D.) 

Co se naučíme

Po absolvování kurzu se absolvent orientuje v základních historických faktech, chápe v souvislosti nejen události husitského období, ale i jeho vliv na utváření moderní národní identity.

Klíčová slova

husitství, pozdní středověk, dějiny mentalit, každodennost, kulturní a historická paměť

Literatura

CERMANOVÁ, P., 2013. Čechy na konci věků. Apokalyptické myšlení a vize husitské doby. Praha: Argo. ISBN:978-80-257-1003-6

ČORNEJ, P., 2019. Husitství a husité. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum. ISBN:978-80-246-3993-2

ŠMAHEL, F., 2001. Husitské Čechy. Struktury, procesy, ideje. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny. ISBN:80-7106-468-8

ŠMAHEL, F. - SPURNÝ, J. - ŽÁČEK, M., 1993. Husitská revoluce I. Doba vymknutá z kloubů. Praha: Historický ústav AV ČR. ISBN:80-85268-24-8; 80-85268-25-6