0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 0


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


budova FVP, Bezručovo nám. 14
C208

Další informace

Nákup kurzu od21.09.2021
Nákup kurzu do10.11.2021
Výuka od15.11.2021
Výuka do15.11.2021
Splatnost do10.11.2021

Informace k platbě
Kurz je zdarma

Cíl kurzu

Cílem programu "Mediální výchova dětí předškolního věku" je poskytnout skupině posluchačů adekvátní informace a podpořit dovednost jejich aplikace do pedagogické praxe. Rozvoj je zaměřen zejména na oblast kompetencí odborných, didaktických, diagnostických, komunikativních, organizačních.

Časový harmonogram

Termín: 15. 11. 2021, 8 vyučovacích hodin

  9:00 - 10:30 psychologické aspekty mediální výchovy

10:30 - 10:45 přestávka

10:45 - 12:15 pedagogické aspekty mediální výchovy, první blok

12:15 - 13:15 přestávka na oběd

13:15 - 14:45 pedagogické aspekty mediální výchovy, druhý blok

14:45 - 15:00 přestávka

15:00 - 16:30 pedagogické aspekty mediální výchovy, třetí blok


Výše poplatku

Kurz je zdarma

Místo konání

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik, Bezručovo nám. 14, učebna C208

Klíčová slova

mediální výchova, mediální gramotnost, předškolní věk, mateřská škola, rodina

Pro koho je kurz určen

Studium vychází z podmínek a požadavků stanovených v §24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a §10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Studium je primárně určeno pedagogickým pracovníkům mateřských škol. Program je otevřen ale i dalším případným zájemcům z řad pedagogických pracovníků, nebo studentů připravujících se pro výkon profese pedagoga.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí je úplné střední vzdělání s maturitou.

Cílová skupina

Pedagogičtí pracovníci mateřských škol nebo základních škol (ředitel, učitel), další zájemci z řad pedagogických pracovníků.

Cíl, co se naučím

Studium si klade za cíl podpořit kompetence pedagogů v oblasti mediální výchovy dětí předškolního věku, zejména:

 • odborné (znalost problematiky mediální výchovy z pedagogického i psychologického aspektu);
 • didaktické (dovednost využívat předaný metodický repertoár se schopností jeho přizpůsobení individuálním potřebám dětí);
 • diagnostické (prohloubení této kompetence v oblasti zjišťování potřeb a problémů dětí a rodičů v oblasti mediální výchovy);
 • komunikativní (zde v propojení i s předchozími - dokáže plánovat, organizovat a realizovat aktivity mediální výchovy, uvědomuje si jejich důležitost).

Osnova kurzu

Studium je koncipováno do dvou tematických okruhů:

1. Dítě předškolního věku ve světě médií - úvod do problematiky (psychologické aspekty mediální výchovy)

 • dítě předškolního věku - vývojové charakteristiky ve vztahu k médiím;
 • socializace dítěte předškolního věku - vrstevníci versus média;
 • fantazie dítěte x reálný svět;
 • vliv médií na řeč dítěte;
 • emoce a svět médií.
2. Mediální výchova v prostředí mateřské školy (pedagogické aspekty mediální výchovy)
 • média, mediální výchova a mediální gramotnost dětí předškolního věku;
 • vliv médií na dítě předškolního věku - možnosti a rizika;
 • implementace mediální výchovy do programu mateřské školy - konkrétní kroky, možnosti, úskalí a jejich řešení;
 • metody mediální výchovy pro děti předškolního věku;
 • dětská kniha, její význam a hodnota - metody práce s knihou, tištěným a obrazovým textem, využití v mediální výchově;
 • metody spolupráce s rodiči dětí v oblasti podpory mediální gramotnosti, a především také prevence rizik v této oblasti - konkrétní metody práce.

Literatura

KOCOURKOVÁ, Vladimíra: Podpora mediální gramotnosti dětí předškolního věku. Metodický materiál pro pedagogy mateřských škol.

FVP SLU: Opava, 2019, ISBN 978-80-7510-396-3

Sylabus

Sylabus