0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 8


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


Budova Slezské univerzity
Bude upřesněno

Další informace

Nákup kurzu od17.08.2021
Nákup kurzu do20.09.2021
Výuka od13.09.2021
Výuka do23.05.2022
Splatnost do20.09.2021

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena

Cíle kurzu

Prohloubit znalosti anglického jazyka se zaměřením především na komunikativní dovednosti a konverzaci. Dále se věnovat rovněž správné výslovnosti, poslechu a procvičování gramatických jevů.

Časový harmonogram

PONDĚLÍ 13.30–15.00

Zahájení zimního semestru: 13. 9. 2021

Zahájení letního semestru: 10. 1. 2022

Délka trvání kurzu: 30 týdnů, 2 hodiny týdně

Výše poplatku

1.500,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.875,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna Slezské univerzity v Opavě

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Výslovnost, rozhovor, čtení, poslech, cvičení, komunikace, reálie, literatura, procvičování, jazykové dovednosti.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce si prohloubit své znalosti anglického jazyka a reálií a naučit se správně v angličtině komunikovat.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 20. 8. 2021 do 20. 9. 2021 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.500,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.875,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci letního semestru.

Obsah kurzu

Kurz navazuje na učivo probrané v předchozích ročnících. Ve výuce jsou nadále průběžně procvičovány všechny čtyři základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, mluvení a poslech), důraz je ovšem kladen stále více na komunikativní dovednosti a konverzaci. Účastníci kurzu se rovněž seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí, jejich literaturou a významnými osobnostmi, reagují na současné dění v naší zemi i jinde ve světě. Frekventanti si tak osvojují a zdokonalují základní řečové návyky v angličtině, aby mohli vhodně reagovat na každodenní situace v rámci společenské konverzace, klást otázky a odpovídat na ně, orientovat se v cizojazyčném textu a připravit si samostatné prezentace na aktuální osvojené téma. Velmi oblíbenými se staly prezentace z navštívených zemí nebo o zajímavých osobnostech, či osobních zážitcích, apod. Dále budou probírána a rozšiřována konverzační témata dle probíraných lekcí, např. nakupování a služby, finance, prázdniny a volný čas. Nad rámec výuky bude organizována nejméně jedna společná akce.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen orientovat se v anglickém textu na své úrovni a přiměřeně v angličtině komunikovat.

Literatura

Tom Hutchinson: English for Life, Student´s Book + Work Book, Pre-intermediate Oxford University Press