0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 10


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
18

Místo konáníOpava


Budova Slezské univerzity
Bude upřesněno

Další informace

Nákup kurzu od17.08.2020
Nákup kurzu do08.09.2020
Výuka od21.09.2020
Výuka do30.05.2021
Splatnost do18.09.2020

Informace k platbě
zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena

Cíle kurzu

Cílem kurzu je prohloubit základy anglického jazyka posluchačů se zaměřením na správnou výslovnost jako nezbytný podklad pro jejich další studium. Důraz je kladen nejen na další představení určitých gramatických struktur (např. vyjadřování budoucnosti v angličtině různými způsoby, předložky, vyjadřování libosti/nelibosti v angličtině, modální slovesa apod.) a anglického slovosledu, ale i jejich další prohlubování a upevňování. Dále jsou procvičovány čtyři základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, mluvení a poslech) na úrovni A1, resp. A2; důraz je kladen zejména na komunikativní dovednosti. Na této úrovni studenti budou rozvíjet určité již získané základní řečové návyky v angličtině, aby mohli vést běžné rozhovory v rámci společenské konverzace.

Časový harmonogram

PONDĚLÍ 10.35–12.10

Zahájení zimního semestru: 15. 9. 2020

Zahájení letního semestru: 5. 1. 2021

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.500,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.875,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna Slezské univerzity v Opavě

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Zábava, konverzace, aktivní život.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce aktivní a zábavnou formou aktivovat své mozkové buňky, aby si obnovil či nabyl nové znalosti v anglickém jazyce.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 17. 8. 2020 do 1. 9. 2020 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.500,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.875,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast. Vypracování samostatného testu na konci každého semestru nebo samostatná prezentace

Obsah kurzu

Budou probírána témata jako např. jídlo, vaření, doprava rodina, procvičování předpřítomného, budoucí a přítomný čas apod. a situace s nimi v běžném životě spojené.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen v každodenních situacích konverzovat v anglickém jazyce, poradit cizincům, samostatně získat informace, orientovat se v cizině a cestovat s jazykovou vybaveností.

Literatura

English File- Intermediate, Christina Latham-Koenig,Clive Oxenden,2013