0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 0


Minimální počet studentů
15
Maximální počet studentů
50

Místo konáníTábor


Konzultační středisko FVP SU, Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Bydlinského 2474, 390 02 Tábor
Místnost bude upřesněna

Další informace

Nákup kurzu od07.07.2020
Nákup kurzu do10.09.2020
Výuka od26.09.2020
Výuka do30.06.2021
Splatnost do21.09.2020

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Absolvováním vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání pedagogičtí pracovníci získají teoretické znalosti, vědomosti, praktické dovednosti a zručnosti, díky kterým budou moci být ve svých pracovních pedagogických činnostech, pedagogických procesech a mechanizmech spojených s přípravou, s organizací a vedením výchovně vzdělávacích procesů a řízením různorodých pedagogických akcí, stejně tak při nastavení účinné komunikace a realizaci speciálněpedagogického monitoringu, jako i při orientační (speciálně)pedagogické diagnostice nebo při aktivitách spojených s implementací různě uchopených edukačních celků a jejich optimalizaci, a organizaci evaluačních akcí, ve svých pracovních a profesních aktivitách a činnostech v otázkách integrace a inkluze dětí a žáků ve vzdělávání, zdařilejší.

Časový harmonogram

2 semestry (sobota: 8:05 – 16:20 h):

 • 6 prezenční setkání v 1. semestru (54 h přímá výuka + 99 h nepřímá výuka)
 • 2 prezenční setkání ve 2. semestru (18 h přímá výuka + 42 h nepřímá výuka)
 • realizace praxe – 2. semestr (45 h)

Výše poplatku

Výše poplatku: 15.000,- Kč

Číslo účtu: 117032153/0300, ČSOB a.s.

Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)

Variabilní symbol: 6331

Místo konání

Konzultační středisko FVP SU,

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Bydlinského 2474, 390 02 Tábor

Klíčová slova

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, sociální pedagogika, pedagogickopsychologická poradna, školské poradenské pracoviště, psychopedie, etopedie, somatopedie, oftalmopedie, surdopedie, logopedie, speciálněpedagogická diagnostika, poradenství, intervence, specifické poruchy učení.

Pro koho je kurz určen

 • učitelé praktického vyučování
 • učitelé odborného výcviku
 • učitelé mateřských škol vychovatelé

Podmínky přijetí

Vzdělání ukončené maturitní zkouškou, v případě učitelů odborného výcviku minimálně středoškolské vzdělání ukončené výučním listem a dodání dokladu o vykonávané pedagogické praxi.

Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV

Další dokumenty, které je nutné předložit u zápisu:

 • doklad/potvrzení o úhradě příslušného poplatku
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Podmínky pro absolvování

  Pedagogické studium speciální pedagogiky je koncipováno v souladu s § 6, odst. 2; § 9, odst. 7; § 15 a § 16, odst. 2) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění a příslušného platného prováděcího předpisu.

  Podmínky:

  • úspěšné absolvování všech součástí příslušného vzdělávacího programu
  • úspěšné vykonání závěrečné zkoušky
  • úspěšná obhajoba závěrečné práce před ustanovenou komisí

  Splněním těchto podmínek získá absolvent kvalifikaci dle příslušných právních předpisů a bude mu uděleno Osvědčení o získání této kvalifikace.

  Obsah kurzu

  Koncepce studia vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání nabízí ucelené teoretické poznatky, vycházející ze základů speciální pedagogiky, kdy jejich rámec zahrnuje mimo jiné také potřebný pedagogicko-psychologický základ a základy metodologie speciálněpedagogické vědy, včetně praxeologické roviny studované disciplíny. Studium základů speciální pedagogiky představuje studium dílčích oborových specializací, ke kterým náleží studium základů psychopedie, logopedie, surdopedie, oftalmopedie, somatopedie, specifických poruch učení a chování, etopedie a kombinované postižení. Studujícím, kteří současně pedagogicky působí na pracovištích, jichž se výkon pedagogické profese zahrnuté do názvu vzdělávacího programu dotýká, bude speciálněpedagogická praxe garantem studia na základě předložené požadované dokumentace uznáná.

  Co se naučím

  Kurikulum vzdělávacího programu nabízí účastníkům studia potřebné teoretické znalosti, vědomosti a žádoucí podporu praktických dovedností a zručností, které zcela jistě uplatní ve své odborné pedagogické práci s dětmi, žáky a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami v systémech předškolního, základního a středoškolského vzdělávání. Obecné cíle studia tak směřují k podpoře speciálněpedagogických kompetencí a specifické cíle vzdělávání pak inklinují k podpoře integrativních a inkluzivních procesů ve výchově a vzdělávání.

  Absolvováním studia budou u jeho absolventů podpořeny, rozvíjeny a prohloubeny profesní speciálněpedagogické kompetence v následujících intervenčních oblastech ve výchově a vzdělávání dětí, žáků a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami:

  • pedagogická součinnost při poskytování pedagogicko-psychologického a speciálněpedagogického poradenství participace při pedagogicko-psychologické a speciálněpedagogické diagnostice
  • adaptace výchovně vzdělávacích procesů a při optimalizaci jejich podmínek v plánování, při přípravě, při koordinace, při řízení a evaluaci a jiných výchovně vzdělávacích akcích
  • optimalizace náležitých procesů, mechanizmů, spojených s edukací a učením dětí, žáků a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami
  • řízení výchovy a vzdělávání dětí, žáků a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami

  Literatura

  Studujícím budou poskytnuty distanční studijní texty v plné verzi v elektronické podobě a bude jim zpřístupněn moodle prostředí Slezské univerzity v Opavě, ve kterém budou mít k dispozici doporučenou literaturu ke studiu a jiné studijní materiály, včetně cvičných úkolů a testů.

  Kontakt

  Výzkumné centrum pro sociální začleňování, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava

  Email: martin.kaleja@fvp.slu.cz