0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 30


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
30

Místo konáníOpava


Budova SU - Na Rybníčku 626/1, Opava
R1

Další informace

Nákup kurzu od01.05.2020
Nákup kurzu do07.08.2020
Výuka od26.09.2020
Výuka do18.12.2021
Splatnost do31.08.2020

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je poskytnout cílové skupině znalosti základních pedagogických, didaktických a psychologických principů pedagogické práce, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogických pracovníků.

Časový harmonogram

Zahájení kurzu 26. září 2020

Hodinová dotace: 120 vyučovacích hodin ve třech semestrech

Termín konání: vždy 1 x za 14 dní 8 vyučovacích hodin v rámci jednoho dne (sobota)

Výše poplatku

12.500,- Kč/ celý kurz

Místo konání

Učebna bude upřesněna

Budova Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

(vybavená PC a dataprojektorem)

Klíčová slova

pedagogika, pedagogický pracovník, vzdělávání, didaktika, výchova a výchovný proces, psychologie, sociální učení, sociální interakce, proces učení

Pro koho je kurz určen

V souladu s § 22, odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., § 3 odstavce 2a vyhlášky č. 317/2005 Sb. a Standardů pro udělování akreditací DVPP je kurz určen pro všechny zájemce, kteří chtějí vykonávat povolání učitele:

– odborných předmětů středních škol;

– praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol;

– uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích;

– jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.

Podmínky pro přijetí

Podání přihlášky jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, elektronicky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.
Zaplacení poplatku v termínu nejpozději do zahájení kurzu.
A
bsolvent vysokoškolského studia neučitelského zaměření, který působí nebo bude působit jako učitel na středních školách v oblastech: Ekonomické obory, Filologie, Informatika, Zdravotnické obory.

Podmínky pro absolvování

Jednotlivé předměty budou ukončeny zápočtem, případně zkouškou.

Splnění 70% docházky v jednotlivých předmětech.

Vytvoření písemné závěrečné práce.

Studium bude ukončeno komisionální závěrečnou zkouškou, složenou z:

– obhajoby písemné závěrečné práce;

– ústní zkoušky z pedagogiky, psychologie a didaktiky odborných předmětů.

Obsah kurzu

1. vzdělávací modul v rozsahu 60 hodin s tématy:
– Obecná pedagogika - 20 hodin; 
– Základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů -15 hodin; 
– Teorie výchovy - 13 hodin; 
– Základy sociální pedagogiky - 12 hodin.
 
2. vzdělávací modul v rozsahu 60 hodin s tématy:
– Vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie - 20 hodin; 
– Vybraná témata z pedagogické psychologie - 20 hodin; 
– Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga - 20 hodin.

 

Co se naučím

Absolvent získá následující nezbytné kompetence:

– psychologické, které mu umožní chápat a lépe přistupovat k individualitě každého žáka;

– pedagogicko-didaktické, které mu umožní transformovat vědecké poznatky do pedagogické praxe;

– komunikativní, řídící, poradenské, konzultativní, reflexe vlastní pedagogické činnosti a jiné.

Literatura

ČECHOVÁ, B. et al. Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce. Praha: www.scio. cz, s.r.o., 2006. ISBN 80-86910-53-9.
JANIŠ, K., KRAUS, B., VACEK, P. Kapitoly ze základů pedagogiky. 5. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-80-7435-083-2.
KALHOUS, Z, OBST, O., et al. Školní didaktika. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.
KOLAŘÍKOVÁ, M. Základy obecné psychologie. Distanční studijní opora. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2012. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz/.
KOTRBA, T., LACINA, L. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007. ISBN 978-80-87029. KOUKOLA, B. Sociální psychologie. Distanční studijní opora. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2011. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz.
MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.
QUISOVÁ, S. Sociální komunikace v pomáhajících profesích. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. ISBN 978-80-7248-551-2.
QUISOVÁ, S. Sociální psychologie – semináře a cvičení. Distanční studijní opora. [online] Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2011. Dostupné z: http://elearning.fvp.slu.cz.
VALEČKOVÁ, H. Základy psychologie osobnosti (studijní opora). Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2011. ISBN 978-80-7248-667-0.
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.

Materiály