0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 34


Minimální počet studentů
60
Maximální počet studentů
120

Místo konáníOpava


Budova Olbrichova 25, Opava
O 208

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2019
Nákup kurzu do01.09.2019
Výuka od10.09.2019
Výuka do31.05.2020
Splatnost do06.09.2019

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Informace

Od září 2019 Slezská univerzita v Opavě nově nabízí rámcově ucelený dvouletý program, který se po následující 4 semestry bude věnovat tématu zdraví a prevenci. Po absolvování všech čtyř semestrů získáte Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Časový harmonogram

ÚTERÝ 15.30–17.00

Zahájení zimního semestru 2019/2020 – 10. 9. 2019
Prevence kardiovaskulárních onemocnění
PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.

(12 týdnů, 2 hodiny týdně)

Zahájení letního semestru 2019/2020 – 18. 2. 2020
Základy první pomoci
Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D.

(12 týdnů, 2 hodiny týdně)

Zahájení zimního semestru 2020/2021 - 22. 9. 2020

 

Zahájení letního semestr - 16. 2. 2021
Duševní hygiena
Ústav ošetřovatelství FVP SU 

Výše poplatku

1.300,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.625,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Aula
Budova Na Rybníčku 626/1, Opava 
(vybavena PC, dataprojektorem a jinou technikou)

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 8. 2019 do 1. 9. 2019 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.300,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.625,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast na přednáškách v každém semestru.

Absolvování závěrečného testu na konci každého semestru.

Po splnění všech podmínek v každém semestru získáte Potvrzení o absolvování kurzu.
Po splnění podmínek všech čtyř semestrů získáte Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Osvědčení se bude slavnostně předávat jednou ročně v předem stanoveném červnovém termínu.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

PhDr. Jana Haluzíková

„Vysvětlit primární, sekundární, terciární prevenci. Orientovat se v primární, sekundární a terciární prevenci. Poskytnout první pomoc u akutního infarktu myokardu."

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce prohloubit své znalosti o prevenci a vzniku vývoji kardiovaskulárních onemocnění.

Obsah

1) Člověk ve zdraví, nemoci a tísni. Vývoj péče ve zdravotnictví
2) Determinanty zdraví
3) Úvod do problematiky kardiovaskulárního systému
4) Úloha ošetřovatelství při prevenci Ischemické choroby srdeční
5) Přednemocniční a nemocniční péče u Akutního infarktu myokardu
6) Současné trendy v kardiologii
7) Prevence trombembolických komplikací
8) Ošetřovatelská péče o nemocné s hypertenzí
9) Současné trendy v kardiochirurgii
10) Kardiovaskulární onemocnění u žen po menopauze
11) Biobehaviorální teorie nemoci
12) Kvalita života u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen orientovat se v základní problematice kardiovaskulárních onemocnění.

Klíčová slova

Determinanty zdraví, kardiovaskulární prevence, kvalita života.

Literatura

1) BULAVA, A. Kardiologie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada. 2017. ISBN 978-80-271-0468-0.

2) Kolektiv autorů: Kardiologie pro sestry. Praha: Grada. 2017. ISBN 978-80- 247-4083-6.

3) ŠTEJFA, M. Kardiologie. Praha: Grada. 2017. ISBN 978-80-247-1385-4.

Základy první pomoci

Mgr. Pavlína Rabasová

„Orientovat se v základech poskytování první pomoci. Poskytnout první pomoc při zranění. Poskytnout první pomoc při ohrožení života dětí a dospělých."

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a všem, kteří se zajímají o základy první pomoci.

Obsah

1) Význam a zajištění první pomoci, stanovení priorit, obecné zásady a jednotný postup první pomoci, Integrovaný záchranný systém
2) Obvazová technika
3) Polohování a transport raněných
4) Základní kardiopulmonální resuscitace
5) První pomoc při bezvědomí. 6. První pomoc při křečových stavech
7) První pomoc při krvácení
8) Šok, šokové stavy a protišoková opatření
9) První pomoc při intoxikacích
10) Závažné akutní stavy u seniorů (DM, AIM, CMP)
11) První pomoc při poškození teplem, chladem, elektrickým proudem, chemickými látkami
12) První pomoc při úrazech v silniční dopravě

Co se naučíme

Odborné znalosti: Posluchač umí popsat příčiny a příznaky vybraných úrazových i neúrazových zdraví poškozujících stavů a umí vysvětlit zásady základní první pomoci. Umí definovat doporučené postupy pro KPR a popsat význam integrovaného záchranného systému.
Odborné dovednosti: Posluchač je schopen u vybraných úrazových i neúrazových zdraví poškozujících stavů efektivně poskytnout základní první pomoc a KPR.
Obecná způsobilost: Posluchač se po absolvování předmětu bude orientovat v problematice poskytování základní první pomoci a KPR.

Klíčová slova

První pomoc, akutní stavy, resuscitace, medicína katastrof, neodkladná péče.

Literatura

1) European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation. 2015
2) KELNAROVÁ, J. První pomoc I: pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2012. 100 s. ISBN 978-80-247-4199-4.
3) KELNAROVÁ, J. První pomoc II: pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2013. 180 s. ISBN 978-80-247-4200-7.
4) KLEMENTA, B., KLEMENTOVÁ, O., MARCIÁN, P. Resuscitace. 2., rozš. vyd. Olomouc: Epava, 2014, 280 s. ISBN 978-80-86297-47-7.
5) REMEŠ, R., TRNOVSKÁ, S. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2013. 240 s. ISBN 978-80-247-4530-5.

Duševní hygiena

„Orientovat se v základech poskytování první pomoci. Poskytnout první pomoc při zranění. Poskytnout první pomoc při ohrožení života dětí a dospělých."