0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 4


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
18

Místo konáníOpava


Budova SU
Specializovaná učebna

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2018
Nákup kurzu do02.09.2018
Výuka od20.09.2018
Výuka do01.06.2019
Splatnost do17.09.2018

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je přiblížit posluchačům základy francouzského jazyka se zaměřením na správnou výslovnost jako nezbytný podklad pro další studium. Důraz je kladen především na komunikativní dovednosti.

Časový harmonogram

ČTVRTEK 9.45–11.20

Zahájení zimního semestru: 20. 9. 2018

Zahájení letního semestru: 10. 1. 2019

1 x týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.350,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.688,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna Slezské univerzity v Opavě

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Výslovnost, rozhovor, čtení, poslech, cvičení, komunikace, reálie, literatura, procvičování, jazykové dovednosti.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce se naučit základům francouzského jazyka a reálií a naučit se ve francouzštině komunikovat na dané úrovni.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 8. 2018 do 2. 9. 2018 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, elektronicky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.350,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.688,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci letního semestru.

Obsah kurzu

Ve výuce jsou procvičovány čtyři základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, mluvení a poslech). Posluchači si tak osvojují určité základní řečové návyky, aby mohli vést jednoduché rozhovory spojené s běžnými každodenními situacemi, klást otázky a odpovídat na ně. Naučí se číst nenáročné texty, seznamují se postupně s reáliemi francouzsky mluvících zemí. Ve výuce jsou představeny a procvičovány základní gramatické struktury (pravidelná a nepravidelná slovesa, present, zápor, otázky, rod podstatných jmen, předložky, slovosled aj.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen orientovat se ve francouzském textu na své úrovni a přiměřeně ve francouzštině komunikovat.

Literatura

PRAVDOVÁ, M., PRAVDA, M. Francouzština (nejen) pro samouky. Praha: Leda, 2007.

Sylabus

Sylabus 2018–2019