0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 18


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
18

Místo konáníOpava


Budova SU
Specializované učebny

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2018
Nákup kurzu do02.09.2018
Výuka od18.09.2018
Výuka do01.06.2019
Splatnost do13.09.2018

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je zopakovat a upevnit gramatické jevy, struktury, slovní zásobu, komunikaci a konverzaci, ověřit si své znalosti a obohatit slovní zásobu. Studenti potřebují získat jistotu a sebevědomí v oblasti gramatiky, slovní zásoby a výslovnosti. Potřebují procvičit komunikativní praktiky v běžném i pracovním životě, témata, která je zajímají a zapojit nová slovíčka a fráze.

Časový harmonogram

ÚTERÝ 16.25–18.00

Délka trvání programu: 90 týdnů

Anglický jazyk pro začátečníky
Zahájení zimního semestru: 18. 9. 2018
Zahájení letního semestru: 8. 1. 2019
1 x týdně 2 hodiny

Délka trvání kurzu: 30 týdnů

Anglický jazyk pro mírně pokročilé
Zahájení zimního semestru: 17. 9. 2019
Zahájení letního semestru: 7. 1. 2020
1 x týdně 2 hodiny
Délka trvání kurzu: 30 týdnů

Anglický jazyk pro pokročilé
Zahájení zimního semestru: 22. 9. 2020
Zahájení letního semestru: 9. 1. 2021
1 x týdně 2 hodiny
Délka trvání kurzu: 30 týdnů

 

Výše poplatku

1.350,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.688,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna Slezské univerzity v Opavě

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Anglický jazyk, komunikační dovednosti, poslech, rozhovor, běžné každodenní situace, výslovnost, gramatické jevy, řečové návyky.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce se začít učit anglický jazyk pro účely každodenního života. Mezi témata patří např. rodina, práce, denní program, orientace ve městě, nakupování, oblast volnočasových aktivit, cestování a poznávání nových míst a zemí.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 8. 2018 do 2. 9. 2018 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, elektronicky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.350,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.688,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Absolvování všech kurzů s minimální účastí 60%.

Vypracování samostatného testu na konci každého akademického roku.

Obsah kurzu

Anglický jazyk pro začátečníky

Cílem kurzu je přiblížit posluchačům základy anglického jazyka se zaměřením na správnou výslovnost. Důraz je kladen především na představení určitých základních gramatických struktur, anglického slovosledu a slovní zásoby Procvičovány jsou čtyři základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, mluvení a poslech) na úrovni A1. Jelikož důraz je kladen zejména na komunikativní dovednosti, studenti si na úrovni A1 upevní základní řečové návyky tak, aby mohli vést běžný rozhovor v rámci společenské konverzace, pokládat jednoduché otázky a odpovídat na ně. Seznámí se také s dovednostmi ve čtení nenáročných textů.

Obsahová náplň: Numbers, Days of the week, Personal information, verb BE, Possesive adjectives, Present simple, On a plane, Questions, Possesive s, Plural, Hotel words, E-mail/Letter, Jobs, Saying hello, Saying goodbye, Family, At a hotel, Adjectives and modifiers, Daily routine (verbs), Telling the time, Adverbs of frequency, Describing people, prepositions of time, In a shop, Can/Can´t, Like, Love, Hate + ING, free time activities, Object pronouns, Clothes, In a clothes shop, Possessive pronouns, Actvities you like, Past simple, WAS, WERE, Past time expression, Regular and irregular verbs, Buying a present.

Anglický jazyk pro mírně pokročilé

Cílem kurzu je zopakovat a upevnit gramatické jevy a struktury, slovosled, obohatit a upevnit slovní zásobu, rozšířit komunikativní dovednosti. Procvičovány jsou čtyři základní jazykové dovednosti (čtení, psaní, mluvení a poslech) na úrovni A2. Studenti se naučí další gramatické časy a obraty pro běžnou konverzaci.

Obsahová náplň: There is/There are, Houses, Prepositions of place, There was /There were, What´s happening? Some, Any, Places in a city, In the street, Present continuous, Present continuous or Present simple? Food and Drink, Countable and uncountable nouns, How much? How many? quantifiers, BE GOING TO, At a restaurant, Ordering a meal, A menu, Comparative adjectives, Superlative adjectives, Personality adjectives, The weather, WOULD LIKE TO, Common adverbs, Checking out, Adventure, Present perfect, Been to, Present perfect or Past simple, Cinema, films and books.

Anglický jazyk pro pokročilé

Cílem kurzu je zopakovat a upevnit gramatické jevy, struktury, slovní zásobu, komunikaci a konverzaci, ověřit si své znalosti a obohatit slovní zásobu. Studenti potřebují získat jistotu a sebevědomí v oblasti gramatiky, slovní zásoby a výslovnosti. Potřebují procvičit komunikativní praktiky v běžném i pracovním životě, témata, která je zajímají a zapojit nová slovíčka a fráze.

Obsahová náplň: Questions, Present tenses, Common verb phrases, Past simple, Time sequencers and connectors, Regular and irregular verbs, Holidays, Prepositions of time and place, BE GOING TO, Defining relative clauses, Airports, Present perfect + just, already, yet, Make or do? Something, anything, nothing, Adjectives ending – ED or ING, Describing a town or a city, Health and body, Comparative and superlative, WILL/WON´T, Too, not enough, Modals, Use of the gerund, Should, Animals, Biographies, First conditional, Second conditional, Passive, Used to, Get, Adverbs of manner Sports, Similarities, Expressing movement, So, neither, Past perfect, Reported speech

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen porozumět a užívat jednoduché společenské obraty a reagovat v některých každodenních situacích zaměřených zejména na oblast volnočasových aktivit, cestování a poznávání nových míst a zemí s důrazem na komunikační a poslechové dovednosti.

Literatura

OXENDEN, C., LATHAM CH. New English File– Elementary. Koenig Nakladatelství: OUP. (lekce 1-5 + extra reading and speaking, working sheets)

OXENDEN, C., LATHAM CH. New English File– Pre-Intermediate. Koenig Nakladatelství: OUP. (lekce 1-5 + extra reading and speaking, working sheets)