0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 14


Minimální počet studentů
10
Maximální počet studentů
15

Místo konáníOpava


Budova SU
Specializované učebny

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2018
Nákup kurzu do30.08.2018
Výuka od03.09.2018
Výuka do01.06.2019
Splatnost do31.08.2018

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Kurz navazuje na učivo probrané v šestém ročníku. Cílem kurzu je tedy prohloubit základy anglického jazyka se zaměřením na správnou výslovnost, na procvičování a prohlubování již probraných gramatických jevů a řečových návyků. Ve výuce se vzájemně prolíná procvičování všech čtyř jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvení a poslech) na úrovni A2+. V tomto kurzu si frekventanti upevní některé základní řečové návyky tak, aby mohli vést běžný rozhovor v rámci společenské konverzace, pokládat otázky a odpovídat na ně. Prohloubí si také své dovednosti ve čtení textů a ve vyplňování běžných formulářů, v psané podobě se naučí zkomponovat jednoduchý text ve formě článku.

Časový harmonogram

VÝUKA BUDE PROBÍHAT NEPRAVIDELNĚ! (PONDĚLÍ 10:30–12:00), změna termínu (dne a času) vyhrazena

Zahájení zimního semestru: 3. 9. 2018

Zahájení letního semestru: 7. 1. 2018

1 x týdně 2 hodiny

Délka trvání programu: 30 týdnů

Výše poplatku

1.350,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.688,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Učebna Slezské univerzity v Opavě

(vybavená dataprojektorem s reproduktory)

Klíčová slova

Komunikační dovednosti, poslech, rozhovor, běžná každodenní situace, výslovnost, gramatické jevy, řečové návyky.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro posluchače, kteří v letním semestru AR 2017/18 úspěšně splnili podmínky kurzu AJ06A.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 15. 8. 2018 do 2. 9. 2018 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, elektronicky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.350,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.688,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast.

Vypracování samostatného testu na konci celého kurzu.

Obsah kurzu

Zimní semestr:

Money, pay (for/by); lend/borrow, Cash machines, Future with will, What will the future be like?, Expressing opinions 2, Pronunciation: Sentence stress, Talking about money problems, Activities, -ing form, First conditional, when, Pronunciation: want and won’t, Holidays, Time clauses, Booking a hotel room, Hotel signs, In the office, Office activities, Obligation, Pronunciation: must/mustn’t.

Letní semestr:
Commuters, Time expressions, Rush hour, Greeting a visitor, In the home, Subject/object questions, Advice: should/shouldn’t, Warning signs, I promise to love, honour, and wash up!, Expressing opinions 3, Describing faults, Dealing with faults, Pronunciation: Negative auxiliary verbs, Materials, Word building, Pronunciation: Sentence stress, Passives, Festivals, Greetings cards, Responding to information.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen mluveného i psaného projevu v oblastech, které se frekventanta bezprostředně týkají, např. představování, komunikace ve třídě, rodina, běžná každodenní činnost, popis denního programu, psaní jednoduchých emailů, telefonování, orientace ve městě, nakupování a cestování, používání kolokací a idiomatických spojení, srovnávání angloamerických reálií, atp. Mluvený projev absolventa bude plynulejší, psaný projev komplexnější (bude umět používat jednodušší souvětí) a slovní zásoba se prohloubí a zkonkretizuje.

Literatura

HUTCHINSON, T. English for Life, Student´s Book + Work Book - Pre-Intermediate. Oxford University: OUP. (lekce 49–68)