0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 31


Minimální počet studentů
60
Maximální počet studentů
130

Místo konáníOpava


Na Rybníčku 626/1
Aula

Další informace

Nákup kurzu od17.08.2020
Nákup kurzu do01.09.2020
Výuka od22.09.2020
Výuka do15.12.2020
Splatnost do01.09.2020

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Informace

Od září 2020 Slezská univerzita v Opavě pokračuje v rámcově uceleném dvouletém programu, který se po následující 2 semestry bude věnovat tématu zdraví a prevenci. Po absolvování všech čtyř semestrů získáte Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Časový harmonogram

ÚTERÝ 15.30–17.00

Zahájení zimního semestru 2020/2021 - 22. 9. 2020

Dynamika lidské sexuality
Mezigenerační komunikační
Doc. Yvetta Vrublová, PhD.

(12 týdnů, 2 hodiny týdně) 

Zahájení letního semestru - 16. 2. 2021
Duševní hygiena
PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D., Mgr. Lenka Kubincová

(12 týdnů, 2 hodiny týdně) 

 

Proběhlé semestry:

Zimní semestr 2019/2020
Prevence kardiovaskulárních onemocnění
PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.

(12 týdnů, 2 hodiny týdně)

Letní semestr 2019/2020
Základy první pomoci
Mgr. Pavlína Rabasová, Ph.D.

(12 týdnů, 2 hodiny týdně)

 


 


 

Výše poplatku

1.300,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.625,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Aula
Budova Na Rybníčku 626/1, Opava 
(vybavena PC, dataprojektorem a jinou technikou)

Podmínky přijetí

Podání přihlášky od 17. 8. 2020 do 1. 9. 2020 jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, prostřednictvím naskenované a elektronicky zaslané přihlášky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku za celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.300,- Kč/akademický rok.

Věk 50+: 1.625,- Kč/akademický rok.

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast na přednáškách v každém semestru.

Absolvování závěrečného testu na konci každého semestru.

Po splnění všech podmínek v každém semestru získáte Potvrzení o absolvování kurzu.
Po splnění podmínek všech čtyř semestrů získáte Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Osvědčení se bude slavnostně předávat jednou ročně v předem stanoveném červnovém termínu.

Dynamika lidské sexuality

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Pro koho je kurz určen

Obsah kurzu

Co se naučíme

Klíčová slova

Literatura

Duševní hygiena

PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D., Mgr. Lenka Kubincová

„Orientovat se v základech poskytování první pomoci. Poskytnout první pomoc při zranění. Poskytnout první pomoc při ohrožení života dětí a dospělých."

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce prohloubit své znalosti v oblasti psychiatrické péče a duševního zdraví.

Obsah kurzu

 1. Umíme pečovat o své vlastní potřeby?
 2. Psychohygiena, prevence stresu
 3. Cíl a smysl života
 4. Úvod do psychiatrie
 5. Závažná duševní onemocnění
 6. Člověk s duševní nemocí
 7. Závislost na alkoholu
 8. Závislost na nealkoholových drogách
 9. Deprese a demence
 10. Metoda CARe v psychiatrii
 11. Služby a pomoc pro duševně nemocné
 12. Psychiatrická péče v Opavě

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen orientovat se v základní problematice psychických onemocnění a jejich prevenci.

Klíčová slova

Duševní hygiena, prevence stresu, návykové látky, deprese, demence.

Literatura

 • HOLLANDER, D., WILKEN, J. P., Podpora zotavení a začlenění. Úvod do metodiky CARe. 1. vydání Praha: Astron studio CZ,a.s., 2016. 191 s. ISBN 978-80-260-9945-1
 • JIRÁK, R., HOLMEROVÁ, I., BORZOVÁ. C., Demence a jiné poruchy paměti: komunikace a každodenní péče. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 164 s.. ISBN 978-80-247-2454-6.
 • KUZNÍKOVÁ, I a kol. Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 2011, 212 s. ISBN 978-80-247-3676-1
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0179-0. 
 • KUPKA, M. Psychosociální aspekty paliativní péče. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-4650-0.
 • MAHROVÁ, G., VENGLÁŘOVÁ, M. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. 1. vydání, Praha, Grada Publishing, 2008, 168 s. ISBN 978-80-247-2138-5
 • MARKOVÁ,E., VENGLÁŘOVÁ, M., BABIAKOVÁ, M., Psychiatrická ošetřovatelská péče. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. 352 s. ISBN 80-247-1151-6.
 • Strategie reformy psychiatrické péče dostupné z http://www.reformapsychiatrie.cz/
 • Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025 dostupná z https://www.mpsv.cz/cs/29623
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

PhDr. Jana Haluzíková

„Vysvětlit primární, sekundární, terciární prevenci. Orientovat se v primární, sekundární a terciární prevenci. Poskytnout první pomoc u akutního infarktu myokardu."

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce prohloubit své znalosti o prevenci a vzniku vývoji kardiovaskulárních onemocnění.

Obsah

1) Člověk ve zdraví, nemoci a tísni. Vývoj péče ve zdravotnictví
2) Determinanty zdraví
3) Úvod do problematiky kardiovaskulárního systému
4) Úloha ošetřovatelství při prevenci Ischemické choroby srdeční
5) Přednemocniční a nemocniční péče u Akutního infarktu myokardu
6) Současné trendy v kardiologii
7) Prevence trombembolických komplikací
8) Ošetřovatelská péče o nemocné s hypertenzí
9) Současné trendy v kardiochirurgii
10) Kardiovaskulární onemocnění u žen po menopauze
11) Biobehaviorální teorie nemoci
12) Kvalita života u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen orientovat se v základní problematice kardiovaskulárních onemocnění.

Klíčová slova

Determinanty zdraví, kardiovaskulární prevence, kvalita života.

Literatura

1) BULAVA, A. Kardiologie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada. 2017. ISBN 978-80-271-0468-0.

2) Kolektiv autorů: Kardiologie pro sestry. Praha: Grada. 2017. ISBN 978-80- 247-4083-6.

3) ŠTEJFA, M. Kardiologie. Praha: Grada. 2017. ISBN 978-80-247-1385-4.

Základy první pomoci

Mgr. Pavlína Rabasová

„Orientovat se v základech poskytování první pomoci. Poskytnout první pomoc při zranění. Poskytnout první pomoc při ohrožení života dětí a dospělých."

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a všem, kteří se zajímají o základy první pomoci.

Obsah

1) Význam a zajištění první pomoci, stanovení priorit, obecné zásady a jednotný postup první pomoci, Integrovaný záchranný systém
2) Obvazová technika
3) Polohování a transport raněných
4) Základní kardiopulmonální resuscitace
5) První pomoc při bezvědomí. 6. První pomoc při křečových stavech
7) První pomoc při krvácení
8) Šok, šokové stavy a protišoková opatření
9) První pomoc při intoxikacích
10) Závažné akutní stavy u seniorů (DM, AIM, CMP)
11) První pomoc při poškození teplem, chladem, elektrickým proudem, chemickými látkami
12) První pomoc při úrazech v silniční dopravě

Co se naučíme

Odborné znalosti: Posluchač umí popsat příčiny a příznaky vybraných úrazových i neúrazových zdraví poškozujících stavů a umí vysvětlit zásady základní první pomoci. Umí definovat doporučené postupy pro KPR a popsat význam integrovaného záchranného systému.
Odborné dovednosti: Posluchač je schopen u vybraných úrazových i neúrazových zdraví poškozujících stavů efektivně poskytnout základní první pomoc a KPR.
Obecná způsobilost: Posluchač se po absolvování předmětu bude orientovat v problematice poskytování základní první pomoci a KPR.

Klíčová slova

První pomoc, akutní stavy, resuscitace, medicína katastrof, neodkladná péče.

Literatura

1) European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation. 2015
2) KELNAROVÁ, J. První pomoc I: pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2012. 100 s. ISBN 978-80-247-4199-4.
3) KELNAROVÁ, J. První pomoc II: pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2013. 180 s. ISBN 978-80-247-4200-7.
4) KLEMENTA, B., KLEMENTOVÁ, O., MARCIÁN, P. Resuscitace. 2., rozš. vyd. Olomouc: Epava, 2014, 280 s. ISBN 978-80-86297-47-7.
5) REMEŠ, R., TRNOVSKÁ, S. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2013. 240 s. ISBN 978-80-247-4530-5.