0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 1


Minimální počet studentů
15
Maximální počet studentů
50

Místo konáníOpava


Bezručovo náměstí 14
Specializovaná učebna

Další informace

Nákup kurzu od16.03.2020
Nákup kurzu do31.08.2020
Výuka od26.09.2020
Výuka do30.06.2021
Splatnost do21.09.2020

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Cíle kurzu

Absolvováním vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání pedagogičtí pracovníci získají teoretické znalosti, vědomosti, praktické dovednosti a zručnosti, díky kterým budou moci být ve svých pracovních pedagogických činnostech, pedagogických procesech a mechanizmech spojených s přípravou, s organizací a vedením výchovně vzdělávacích procesů a řízením různorodých pedagogických akcí, stejně tak při nastavení účinné komunikace a realizaci speciálněpedagogického monitoringu, jako i při orientační (speciálně)pedagogické diagnostice nebo při aktivitách spojených s implementací různě uchopených edukačních celků a jejich optimalizaci, a organizaci evaluačních akcí, ve svých pracovních a profesních aktivitách a činnostech v otázkách integrace a inkluze dětí a žáků ve vzdělávání, zdařilejší.

Časový harmonogram

2 semestry (sobota: 8:05 – 16:20 h):

 • 6 prezenční setkání v 1. semestru (54 h přímá výuka + 99 h nepřímá výuka)
 • 2 prezenční setkání ve 2. semestru (18 h přímá výuka + 42 h nepřímá výuka)
 • realizace praxe – 2. semestr (45 h)

Výše poplatku

 Výše poplatku: 15.000,- Kč
Číslo účtu: 117032153/0300, ČSOB a.s.
Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)
Variabilní symbol: 6319 

Místo konání

 Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
Bezručovo nám. 885/14, 746 01 Opava
Učebna vybavená PC a dataprojektorem (učebna bude upřesněna v rozvrhu)

Klíčová slova

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, sociální pedagogika, pedagogickopsychologická poradna, školské poradenské pracoviště, psychopedie, etopedie, somatopedie, oftalmopedie, surdopedie, logopedie, speciálněpedagogická diagnostika, poradenství, intervence, specifické poruchy učení.

Pro koho je kurz určen

učitelé praktického vyučování
učitelé odborného výcviku
učitelé mateřských škol
vychovatelé

Podmínky pro přijetí

Vzdělání ukončené maturitní zkouškou, v případě učitelů odborného výcviku minimálně středoškolské vzdělání ukončené výučním listem a dodání dokladu o vykonávané pedagogické praxi.

Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu CŽV (vygenerovanou přihlášku pak s dalšími níže uvedenými dokumenty zaslat na adresu: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Výzkumné centrum pro sociální začleňování, Bezručovo nám. 885/14, 746 01 Opava)

Další dokumenty, které je nutné zaslat společně s vygenerovanou přihláškou ke studiu:
 • doklad/potvrzení o úhradě příslušného poplatku za přijímací řízení
 • doklad/potvrzení o úhradě poplatku za studium vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání dle pokynu FVP SU
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

Podmínky pro absolvování

 • úspěšné absolvování všech součástí příslušného vzdělávacího programu
 • úspěšné vykonání závěrečné zkoušky z předmětu Speciální pedagogika
 • úspěšná obhajoba závěrečné práce před ustanovenou komisí
Splněním těchto podmínek získá absolvent kvalifikaci dle příslušných právních předpisů a bude mu uděleno Osvědčení o získání této kvalifikace.

Obsah kurzu

Koncepce studia vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání nabízí ucelené teoretické poznatky, vycházející ze základů speciální pedagogiky, kdy jejich rámec zahrnuje mimo jiné také potřebný pedagogicko-psychologický základ a základy metodologie speciálněpedagogické vědy, včetně praxeologické roviny studované disciplíny. Studium základů speciální pedagogiky představuje studium dílčích oborových specializací, ke kterým náleží studium základů psychopedie, logopedie, surdopedie, oftalmopedie, somatopedie, specifických poruch učení a chování, etopedie a kombinované postižení.

Co se naučím

Kurikulum vzdělávacího programu nabízí účastníkům studia potřebné teoretické znalosti, vědomosti a žádoucí podporu praktických dovedností a zručností, které zcela jistě uplatní ve své odborné pedagogické práci s dětmi, žáky a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami v systémech předškolního, základního a středoškolského vzdělávání. Obecné cíle studia tak směřují k podpoře speciálněpedagogických kompetencí a specifické cíle vzdělávání pak inklinují k podpoře integrativních a inkluzivních procesů ve výchově a vzdělávání.

Absolvováním studia budou u jeho absolventů podpořeny, rozvíjeny a prohloubeny profesní speciálněpedagogické kompetence v následujících intervenčních oblastech ve výchově a vzdělávání dětí, žáků a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami:
 • pedagogická součinnost při poskytování pedagogicko-psychologického a speciálněpedagogického poradenství
 • participace při pedagogicko-psychologické a speciálněpedagogické diagnostice
 • adaptace výchovně vzdělávacích procesů a při optimalizaci jejich podmínek v plánování, při přípravě, při koordinace, při řízení a evaluaci a jiných výchovně vzdělávacích akcích
 • optimalizace náležitých procesů, mechanizmů, spojených s edukací a učením dětí, žáků a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami
 • řízení výchovy a vzdělávání dětí, žáků a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami

Literatura

Studujícím budou poskytnuty distanční studijní texty v plné verzi v elektronické podobě a bude jim zpřístupněn moodle prostředí Slezské univerzity v Opavě, ve kterém budou mít k dispozici doporučenou literaturu ke studiu a jiné studijní materiály, včetně cvičných úkolů a testů.

Sylabus

Kontakt

 Výzkumné centrum pro sociální začleňování, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava
Bc. Zlatuše Krpcová
Telefon: +420 553 684 170
Email: zlatuse.krpcova@fvp.slu.cz