0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 0


Minimální počet studentů
15
Maximální počet studentů
20

Místo konáníOpava


Budova SU - Bezručovo náměstí 14, Opava
Specializované učebny

Další informace

Nákup kurzu od24.01.2018
Nákup kurzu do25.01.2018
Výuka od12.02.2018
Výuka do12.09.2019
Splatnost do09.02.2018

Cíle kurzu

Cílem specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Sestra pro péči v psychiatrii. Obsah vzdělávání je stanoven tak, aby umožnil osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.

Časový harmonogram

Kurzy specializačního studia budou zahajovány 1-2 x ročně.

Zahájení kurzu: 12. 2. 2018; první týden teoretické výuky proběhne od 12.2. do 16.2.2018. Další termíny výuky budou upřesněny.

Délka trvání: 2 roky (4 semestry)

Hodinová dotace: 560 hodin teoretického vzdělávání a praktické výuky.

Teoretická část v celkové délce 240 hodin je rozdělená do čtyř modulů, jejichž výuka probíhá v šesti týdenních soustředěních a je realizována na Ústavu ošetřovatelství Fakulty veřejných politik v Opavě, Slezské univerzity v Opavě. Každý modul je ukončen zkouškou.

Praktická část výuky je stanovena v rozsahu celkem 320 hodin a bude probíhat na pracovištích akreditovaného zařízení a dále na vlastních nebo určených pracovištích. Odborná praxe bude probíhat vždy po absolvování teoretické výuky jednotlivých odborných modulů.

Výše poplatku

Informace naleznete zde

Místo konání

Teoretická výuka bude realizována v budovách Slezské univerzity v Opavě. V budově se nachází přednáškové sály, učebny pro seminární cvičení a odborné učebny. Ústav ošetřovatelství má celkem 10 nových seminárních a odborných učeben, k nímž patří i - počítačová učebna ÚO (s 29 PC). Pro výuku bude možné použít i další prostory (učebny) Fakulty veřejných politik.

Bezručovo náměstí 14, 746 01 Opava

Všechny učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou (dataprojektor a PC, v jedné učebně je video, interaktivní tabule, vizualizér).

Praktická část výuky bude probíhat na pracovištích akreditovaného zařízení a dále na vlastních nebo určených pracovištích.

Klíčová slova

zdravotnictví, ošetřovatelská péče, psychiatrie

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro uchazeče, kteří získali odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povolání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.").

Podmínky přijetí

Podání přihlášky dle informací zde a Žádosti o zařazení do specializačního vzdělávání přes webovou aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků na této webové stránce.

Zaplacení poplatku v termínu nejpozději do zahájení kurzu

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.") a získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Podmínky pro absolvování

Absolvování teoretické a praktické výuky, včetně splnění požadované odborné praxe

Splnění výkonů obsažených ve vzdělávacím programu a Logbooku získání stanoveného počtu kreditů (180 kreditů)

Prokázání výkonu povolání v příslušném oboru SV v délce minimálně 1 roku z období posledních 6ti let v rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 let z období posledních 6ti let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce

Přihlášku k atestační zkoušce podává účastník přes webovou aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků zde

Obsah kurzu

1. Organizační a metodické vedení specializované ošetřovatelské péče
2. Specializovaná ošetřovatelská péče v psychiatrii
3. Speciální ošetřovatelská péče v gerontopsychiatrii
4. Specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii

Co se naučíme

 • podílet se na kontinuálním zvyšování kvality a bezpečnosti ošetřovatelské péče
 • koordinovat práci členů ošetřovatelského týmu
 • hodnotit kvalitu ošetřovatelské péče
 • identifikovat faktory ovlivňující kvalitu života pacientů
 • provádět průzkumná a výzkumná šetření
 • navrhovat a vypracovávat plány edukace pacienta, blízkých osob
 • připravovat edukační materiály, provádět poradenskou činnost v oblasti prevence poruch duševního zdraví a v oblasti resocializace
 • koordinovat spolupráci mezi lůžkovým zařízením a terénními službami, aktivně pracovat s osobami určenými pacientem, společně vytvářet podmínky pro návrat pacientů do vlastního prostředí
 • sledovat chování pacientů z hlediska včasného zachycení nastupující krize
 • napomáhat adaptaci pacientů na změněné životní podmínky a podporovat zachování fyzických, kognitivních a psychických funkcí prostřednictvím cílených aktivit
 • provádět psychoterapeutickou podporu
 • podílet se na začlenění pacientů s duševní poruchou a mentální retardací do vlastního sociálního prostředí

Literatura

 • ANTUŠÁK, E.a Z. KOPECKÝ. Krizový management: úvod do teorie. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2008. 97 s. ISBN 978-80-245-0951-8.
 • BARKER, P. Základy dětské psychiatrie. 1. vyd. Praha: Triton, 2007. 252 s. ISBN 978-80-7254- 955-9.
 • BÁRTLOVÁ, S., SADÍLEK, P. a V. TÓTHOVÁ. Výzkum a ošetřovatelství. 2. přepracované a doplněné vyd. Brno: NCO NZO, 2005. 146 s. ISBN 80-7013-416-X.
 • BEER, D. M., PEREIRA, S. M. a C. PATON. Intenzivní péče v psychiatrii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 296 s. ISBN 80-247-0363-7.
 • DUŠEK, K. a A. VEČEŘOVÁ – PROCHÁZKOVÁ. První pomoc v psychiatrii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 176 s. ISBN 80-247-0197-9. HORT, V. a kol. Dětská a adolescentní psychiatrie. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. 492 s. ISBN 978- 80-7367-404-5.
 • JUŘENÍKOVÁ, P. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 77 s. ISBN 978-80-247-2171-2.
 • KRAMÁŘOVÁ, N. a J. TUČEK. Gerontopsychiatrie. 2. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita - ZSF, 2005. 57 s. ISBN 80-7040-829-4.
 • SVOBODOVÁ, J. Psychiatrie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - ZSF, 2007. 77 s. ISBN 978- 80-7368-235-4.
 • VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. 319 s. ISBN 978-80-7367- 387-1.
 • ZÁVODNÁ, V. Pedagogika v ošetrovateľstve. 2. přepracované a doplněné vyd. Martin: Osveta, 2005. 117 s. ISBN 80-8063-193-X.
 • ZLÁMAL, J. a J. BELLOVÁ. Ekonomika zdravotnictví. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2005. 206 s. ISBN 80-7013-429-1.

Kontakty

Fakulta veřejných politik v Opavě
Slezská univerzita v Opavě
Ústav ošetřovatelství

Bezručovo náměstí 885/14 746 01 Opava

Odborný garant: Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D.
Tel: +420 553 684 163
E-mail: jirina.hosakova@fvp.slu.cz

Sekretariát Ústavu ošetřovatelství FVP v Opavě
Bc. Iva Kajnarová, DiS.
Tel: +420 553 684 160
E-mail: iva.kajnarova@fvp.slu.cz