0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 0


Minimální počet studentů
15
Maximální počet studentů
25

Místo konáníOpava


Budova SU - Bezručovo náměstí 14, Opava
Specializované učebny

Další informace

Nákup kurzu od28.03.2018
Nákup kurzu do25.03.2019
Výuka od17.09.2018
Výuka do29.06.2019
Splatnost do17.09.2018

Cíle kurzu

Cílem specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví je připravit nelékařské zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví k výkonu manažerských rolí a funkcí a posílit jejich schopnosti k efektivnímu rozvoji pracoviště, k rozvoji vlastní osobnosti i ostatních zaměstnanců osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.

Časový harmonogram

Zahájení kurzu: září 2018

Délka trvání: 2 roky (4 semestry)

Hodinová dotace: 560 hodin teoretického vzdělávání a praktické výuky.

Praktická výuka tvoří alespoň 50 % celkového počtu hodin. Tzn.: 560 hodin, 1 týden = 40 hodin, tj. celkem 14 výukových týdnů za 4 semestry. Tzn. á 3 výukové týdny za každý semestr. Celkem je tedy 6 týdnů teoretické výuky, 6 týdnů praktické výuky na svém pracovišti + praxe v akreditovaném zařízení 1 týden a 1 týden je vyhrazen na zpracování písemné práce. Následující časový plán je orientační, počítá s časovým souběhem specializačního studia s řádným studiem na univerzitě (od září do června).

Možná je také varianta zahájení od ledna – tedy až od letního semestru.

Po dohodě s NCONZO v Brně bude zahájení studia konkretizováno pro každý zahajovaný běh specializačního studia.

Výše poplatku

Informace naleznete zde 

Místo konání

Teoretická výuka bude realizována v budovách Slezské univerzity v Opavě. V budově se nachází přednáškové sály, učebny pro seminární cvičení a odborné učebny. Ústav ošetřovatelství má celkem 10 nových seminárních a odborných učeben, k nímž patří i - počítačová učebna ÚO (s 29 PC). Pro výuku bude možné použít i další prostory (učebny) Fakulty veřejných politik.

Bezručovo náměstí 14, 746 01  Opava

Všechny učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou (dataprojektor a PC, v jedné učebně je video, interaktivní tabule, vizualizér).

Praktická výuka bude probíhat ve FN Motol, SN Opava a ve Vítkovické nemocnici a.s. Ostrava).

Klíčová slova

Organizace, řízení, management zdravotnictví

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro zdravotnické pracovníky uvedené v § 5 až 28 zákona č. 96/2004 Sb., zákona o nelékařských zdravotnických povoláních – ideálně pracující v manažerských pozicích.

Podmínky přijetí

Podání přihlášky dle informací zde.

Zaplacení poplatku v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.") a získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Podmínky pro absolvování

60% účast na přednáškách

Závěrečná písemná práce

Atestační zkouška více informací zde

Obsah kurzu

1. Role manažera
2. Strategické řízení a krizový management
3. Zdravotní a sociální politika státu, marketing, ekonomika a financování
4. Leadership
5. Lidské zdroje a personalistika
6.Kvalita bezpečí zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních

7. Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení

Co se naučíme

 • ovlivňovat osobní kvality spolupracovníků různými rozvojovými aktivitami,
 • získat náhled a systémový přístup k efektivnímu výkonu manažerské práce ve zdravotnickém zařízení,
 • usměrňovat sebe a ovlivňovat druhé, chovat se proaktivně a efektivně využívat čas,
 • komunikovat efektivně, motivovat a flexibilně aplikovat styl vedení,
 • uplatňovat právní aspekty v roli manažera,
 • používat správný postup procesu delegování, překonávat bariéry delegování a řešit problémy spojené s delegováním
 • podílet se na tvorbě cílů, strategie a politiky organizace,
 • vytvářet tvůrčí atmosféru na pracovišti i v organizaci,
 • utvářet kolektivní vize rozvoje pracoviště (organizace); vedení skupinové diskuse a dialogu,
 • aplikovat metody analýzy prostředí, silných a slabých stránek, analýzy možností a hrozeb,
 • vytvořit svůj strategický dokument a akční plány,
 • identifikovat a zvládat neplánované a nečekané změny a rozvinout svou schopnost flexibility a vhodné reakce na změny,
 • řídit přechod zdravotnického zařízení ze standardních podmínek do činnosti za nestandardních podmínek,
 • provést hlubší analýzu jednotlivých aspektů ekonomiky zdravotnických služeb,
 • pracovat s metodami a nástroji komunikace s veřejností,
 • vysvětlit význam marketingové komunikace jako efektivního prostředku naplňování cílů zdravotnického zařízení,
 • budovat dobré vztahy s jednotlivými cílovými skupinami zdravotnického zařízení.
 • organizovat a moderovat poradu, přijímat řešení a rozhodnutí,
 • identifikovat riziko rozvoje a eskalace agrese, preventivně tlumit i zvládat agresi
 • řešit konfliktní situace.
 • zavádět systém hodnocení kvality zdravotní péče,
 • podílet se na přípravě zdravotnického zařízení k akreditaci

Literatura

 • ADAIR, J. E. a P. J. REED. Ne šéf, ale lídr: jak vést ostatní po cestě k úspěchu. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 193 s. ISBN 978-80-251-2447-5.
 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 856 s. ISBN 80-247- 0469-2.
 • ARMSTRONG, M. a T. STEPHENS. Management a leadership. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 268 s. ISBN 978-80-247-2177-4.
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-169-0.
 • CAJTHAMR, V., DĚDINA, J. Management a organizační chování. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3348-7.
 • COVEY, S. R. 7 návyků skutečně efektivních lidí: zásady osobního rozvoje, které změní váš život. 2. vyd. Praha: Management Press, 2011. 342 s. ISBN 978-80-7261-241-3.
 • BĚLOHLÁVEK, F. Jak vést svůj tým. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 142 s. ISBN 978-80-247- 1975-7.
 • LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. a kol. Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0648-2.
 • MIKULÁŠTÍK, M. Tvořivost a inovace v práci manažera. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 207 s. ISBN 978-80-247-2016-6.
 • PAUKNEROVÁ, D. Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1706-9.
 • PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. 4. zcela přeprac. vyd. Praha: Grada, 2011. 157 s. ISBN 978-80-247-3664-8.
 • ŠKRLOVI, P. A M. Kreativní ošetřovatelský management. 1. vyd. Praha: Advent-Orion s.r.o. 2003. 477 s. ISBN 80-7172-841-1.
 • ŠULEŘ, O. 100 klíčových manažerských technik: komunikování, vedení lidí, rozhodování a organizování. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 314 s. ISBN 978-80-251-2173-3.

Kontakty

Fakulta veřejných politik v Opavě
Slezská univerzita v Opavě
Ústav ošetřovatelství

Bezručovo náměstí 885/14 746 01 Opava

Odborný garant: Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D.
Tel: +420 553 684 163

E-mail: jirina.hosakova@fvp.slu.cz

Sekretariát Ústavu ošetřovatelství FVP v Opavě
Bc. Iva Kajnarová, DiS.
Tel: +420 553 684 160

E-mail: iva.kajnarova@fvp.slu.cz