0
Objednané kurzy
Obsah košíku Poplatek

Celkem: 0 Kč
Volby

Aktuální obsazenost 6


Minimální počet studentů
60
Maximální počet studentů
100

Místo konáníOpava


Budova SU - Na Rybníčku 626/1, Opava
AULA

Další informace

Nákup kurzu od15.08.2017
Nákup kurzu do03.09.2017
Výuka od21.09.2017
Výuka do01.06.2018
Splatnost do21.09.2017

Informace k platbě
Informace o provedené úhradě musí být k dispozici nejpozději v den zahájení kurzu. V případě, že nebude splněna podmínka zahájení kurzu s ohledem na minimum účastníků, bude Vám poplatek vrácen na účet, ze kterého byla platba provedena.

Informace

Od září 2017 Slezská univerzita v Opavě nově nabízí rámcově ucelený dvouletý program, který se po následující 4 semestry bude věnovat vývoji básnických textů od počátků do současnosti. Po absolvování všech čtyř semestrů získáte Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Časový harmonogram

ČTVRTEK 15.30 – 17.00

Zahájení zimního semestru 2017/2018 – 21. 9. 2017
Proměny české básnické řeči od středověku po vrcholné baroko
Mgr. Jan Heczko, Ph.D.

(12 týdnů, 2 hodiny týdně)

Zahájení letního semestru 2017/2018 – 22. 2. 2018
Národ umělec, geneze charakteru české poezie v 19. stol.
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.

(12 týdnů, 2 hodiny týdně)

Zahájení zimního semestru 2018/2019 – 20. 9. 2018
Mezi splínem a hravostí: česká poezie v etapě moderny a avantgardy
Mgr. Martin Tichý, Ph.D.

(12 týdnů, 2 hodiny týdně)

Zahájení letního semestru 2018/2019 – 21. 2. 2019
Česká poezie v zákrutách českých dějin pro roce 1945
Mgr. Oskar Mainx, Ph.D.

(12 týdnů, 2 hodiny týdně)

Výše poplatku

1.200,- Kč / akademický rok / důchodový věk

1.500,- Kč / akademický rok / věk 50+

Slezská univerzita jako člen Asociace Univerzit třetího věku nabízí a provozuje vzdělávací aktivity určené občanům v důchodovém věku. Při nedosažení hranice důchodového věku se cena navyšuje o 25 %.

Místo konání

Aula 

Budova Na Rybníčku 626/1, Opava

(vybavena PC, dataprojektorem a jinou technikou)

Podmínky přijetí

Podání přihlášky jedním z těchto způsobů: elektronicky prostřednictvím portálu CŽV, elektronicky na e-mail: czv@slu.cz, písemně na adresu Slezská univerzita v Opavě, Centrum celoživotního vzdělávání, Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Zaplacení poplatku na celý akademický rok v termínu nejpozději do zahájení kurzu.

Důchodový věk: 1.200,- Kč

Věk 50+: 1.500,- Kč

Podmínky pro absolvování

Minimální 60% účast na přednáškách v každém semestru.

Absolvování závěrečného testu na konci každého semestru.

Po splnění všech podmínek v každém semestru získáte Osvědčení o absolvování kurzu.
Po splnění podmínek všech čtyř semestrů získáte Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Osvědčení se bude slavnostně předávat jednou ročně v předem stanoveném červnovém termínu.

Proměny české básnické řeči od středověku po vrcholné baroko

Mgr. Jan Heczko, Ph.D.

„… dělání knih mnohých žádného konce není a čísti mnoho jest zemdlení těla.” (Kazatel 12,12; Bible kralická)

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce se seznámit prostřednictvím čtení, rozjímání a výkladů konkrétních básnických textů staré české literatury s působností a dosahem slova, které již nejsou v moderní době samozřejmé.

Obsah

1. Básnické texty epochy velkomoravské. Proglas; Kyjevské listy; Písňový kánon o sv. mučedníku Dimitrijovi.
2. Nejstarší české písně. Hospodine, pomiluj ny; Svatá Václave; Ostrovská píseň; Kunhutina modlitba.
3. Středověké veršované legendy I. Apokryf o Jidášovi a Pilátovi.
4. Středověké veršované legendy II. Život sv. Kateřiny; Legenda o sv. Prokopovi.
5. Středověká duchovní lyrika. Slóvce M; Otep myrry; Mistr Lepič; Kocovník.
6. Středověká kurtoazní a milostná lyrika. Závišova píseň; Ach, toť sem smutný i pracný.
7. Středověké satirické a mravokárné skladby. Podkoní a žák, Desatero, O ženě zlobivé.
8. Písně a skladby husitské. Jan Čapek; Václav, Havel a Tábor; Píseň o mistru Janu Husovi.
9. Básnické spory a eschatologická poezie vrcholného a pozdního středověku. Spor duše s tělem; Rozmlouvání se Smrtí.
10. Humanistická příležitostná poezie. Collinus, Mitis, Campanus aj. Poezie Bible kralické.
11. Baroko evangelické. Písně nejen J. A. Komenského.

12. Baroko katolické. Bridel; Michna; Kadlinský.

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen orientovat se v dějinách starší české literatury (především v lyrice a veršované epice), především ale porozumí různým funkcím básnického slova (liturgická, meditativní, zábavná, poučná), které ve starší literatuře často nejsou od sebe odděleny, ale tvoří bohatou událost slova.

Klíčová slova

Starší česká literatura, středověká literatura, literatura humanistická, literatura barokní, duchovní poezie, veršovaná legenda, česká poezie, bible, Bible kralická.

Literatura

ČERNÝ, V. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti (1): Středověk. Jinočany: H&H, 1996.
ČERNÝ, V. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti (2): Podzim středověku a renesance. Jinočany: H & H, 1998.
ČERNÝ, V. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti (3): Baroko. Jinočany: H&H, 2005.
Dějiny české literatury I: starší česká literatura. Hlavní redaktor Jan Mukařovský. Redaktor svazku Josef Hrabák. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1959.

LEHÁR, J., STICH, A., JANÁČKOVÁ, J., HOLÝ, J. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1998.

Národ umělec, geneze charakteru české poezie v 19. století

Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.

„Ouplné lůny krásná tvář – tak bledě jasná, jasně bledá," (K. H. Mácha: Máj)

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje podmínku studia v programu Univerzity třetího věku a chce si ověřit, jak se vlastně formovalo češství a na čem stojí jeho základy. Zároveň ale též má odvahu projít se i dějinami průměru, který českou kulturu také určuje.

Obsah

1. J. Dobrovský: Prozódie česká (1795)
2. A. Puchmajer (Ed.): Sebrání básní a zpěvů (1795)
3. J. Kolár: Slávy dcera (1824)
4. F. L. Čelakovský: Ohlasy písní českých a ruských (1829)
5. K. H. Mácha: Máj (1836)
6. K. J. Erben: Kytice (1853)
7. J. Neruda: Hřbitovní kvítí (1857)
8. V. Hálek: Večerní písně (1859)
9. A. Heyduk: Cimbál a husle (1876)
10. S. Čech: Ve stínu lípy (1879)
11. J. Vrchlický: Meč Damoklův (1912)

12. J. V. Sládek: Zlaté slunce, bílý den

Co se naučíme

Po absolvování kurzu bude absolvent schopen orientovat se v dějinách české literatury 19. stol., bude rozumět důvodům, pro které česká poezie a řeč má svou specifickou zvukovou podobu, zároveň si uvědomí, v čem je základ moderní poezie pro děti a mládež. Seznámí se s českými variantami rozhodujících básnických směrů 19. stol, s velkým důrazem na romantiku.

Klíčová slova

česká poezie; romantismus; májovci; ruchovci; lumírovci; poezie pro děti

Literatura

KOŽMÍN, Z. Interpretace básní. Brno: MU, 1986.
MUKAŘOVSKÝ, J. Studie I. Brno: Host, 2007.
MUKAŘOVSKÝ, J. Studie II. Brno: Host, 2007.
NOVÁK, A., NOVÁK, J. V. Přehledné dějiny literatury české. Brno: Atlantis, 1995.

OPELÍK, J. et al. Jak číst poezii. Praha: ČS, 1963.

Mezi splínem a hravostí: česká poezie v etapě moderny a avantgardy

Mgr. Martin Tichý, Ph.D.

„… dobří ti lidé, co verše čtou…" (Petr Bezruč)

Cílem kurzu je představit dějiny české poezie v etapě klasické moderny a avantgardy (tj. od konce 19. století po polovinu stol. 20.) na konkrétních básnických knihách, jejichž výklad umožní ukázat významné kvality a jejich proměny. Záměrně jsou voleny knihy reprezentující nějaký významný trend, někdy provokativní, ba ve své době i skandální, jež otevírají nové etapy v dějinách české literatury.

Zimní semestr 2018/2019

Česká poezie v zákrutách českých dějin po roce 1945

Mgr. Oskar Mainx, Ph.D.,

 „… nechci být kůlem vyhlášek / veřejným míněním…" (František Halas)

Cílem kurzu je ukázat dějiny české poezie nejprve v období „třetí republiky", po tzv. Vítězném únoru, na konci 60. let i za doby „normalizace". Na vybraných klíčových textech představit estetické zlomy podmíněné kromě jiného i aspekty mimoliterárními.

Letní semestr 2018/2019